Safe Sound Audio P1

Mikrofonní předzesilovač/kompresor-limiter
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
14 244,00 Kč

Filozofie P1

Audio Processor P1 by se dal velmi stručně charakterizovat jako mikrofonní/linkový předzesilovač s expanderem, kompresorem a limitérem, doplněný monitorovací trasou a sluchátkovým zesilovačem s možností kalibrace výstupní úrovně do následujícího připojeného zařízení. Tedy dobře vybavený nahrávací kanál. Tím bychom mohli celou záležitost odmávnout a přístroj bychom mohli vzít na vědomí jako jedno z dalších podobně koncipovaných zařízení, jejichž nabídka je opravdu široká. Proč tedy Safe Sound Audio a jejich P1? Protože firma pojala vývoj svého audio procesoru velice důkladně a pokusila se vytvořit zařízení, které přináší obvyklé funkce ve více než standardní kvalitě a několik ojedinělých funkcí navíc k tomu. Nadšené ohlasy a kritiky mají tedy jistě své opodstatnění. Než se ale ponoříme do podrobného zkoumání P1, řekněme si na úvod také to, že za Safe Sound Audio a potažmo za Audio Procesorem P1 stojí anglický konstruktér Robert Campbell, který v minulosti pracoval pro značky Neve a Calrec. Cílem při vývoji P1 bylo zaručit nekompromisní kvalitu mikrofonního předzesilovače, poskytnout účinné nástroje pro ošetření dynamiky signálu (expander, kompresor) a vyvinout takový limiter, který bezpečně ochrání A/D převodníky předpokládaného následujícího záznamového zařízení, aniž by došlo k degradaci zvukové kvality signálu. To vše bez komplikovaného ovládání, vždy připravené k nasazení. Zvukovou kvalitu bez kompromisů zajišťuje uvážlivý výběr komponentů signálové trasy. Klíčovým prvkem konstrukce je monolitický integrovaný mikrofonní předzesilovač THAT 1510P. Dynamickým srdcem P1 je integrovaný obvod VCA a RMS detektoru - THAT 4301, na jehož základě stojí obvody expanderu, kompresoru a limiteru "Peak Ride". Výběr takto kvalitních komponentů je předpokladem ke zvukové kvalitě s maximální transparentností, čistotou a neutralitou. Za všechny parametry si uveďme ty nejdůležitější: přenášený frekvenční rozsah je 15 Hz až 55 kHz v tolerančním poli -0,5 dB, zkreslení na 1 kHz je menší než 0,01% (běžně 0,008%).

Topologie P1

Minimum ovládacích prvků, maximální funkčnost, i takto lze P1 charakterizovat. K přístroji je možné připojit mikrofon, samozřejmě včetně kondenzátorového, potřebné fantomové napájení +48V je k dispozici. Kromě toho je možné připojit také symetrický linkový signál a samos-tatně také nesymetrický linkový signál nástrojové úrovně. K nastavení vstupní citlivosti všech tří signálových zdrojů slouží jediný potenciometr Input. Maximální vstupní úroveň signalizuje červená LED dioda Peak. Jednotlivé zdroje signálu se volí automaticky zasunutím konektoru do příslušného vstupu. Za vstupním (mikrofonním) předzesilovačem následuje vypínatelný filtr Hi-Pass naladěný na 80 Hz se strmostí 18 dB na oktávu, který slouží k potlačení spodních frekvenčních pásem ať už kvůli nežádoucímu brumu, dunění, nebo příliš výraznému proximity efektu mikrofonu. Za tímto filtrem následuje konektor Insert, který má u P1 funkci stejnou, tak jak bývá zvykem i u jiných zařízení. Sem můžeme připojit v zásadě jakékoliv externí zařízení pro další úpravu zvuku. Za bodem Insert signál přichází přímo na vstup napětím řízeného zesilovače VCA, kolem kterého se nacházejí detektor RMS úrovně a řídící trasy (sidechain) a obvody kompresoru, expanderu a limitéru. Z obvodu VCA signál pokračuje na linkový zesilovač se symetrickým výstupem, kde signál P1 opouští. Před linkovým zesilovačem je signál odbočen také do sluchátkového zesilovače, který slouží jako monitorová sekce. K němu je totiž možné přivést také externí stereo signál a to buď symetrický nebo nesymetrický. Ve sluchátkách si pak můžeme namíchat poměr signálu z mikrofonu a z externího signálu (např. poslech hudebního podkladu ze zvukových stop v počítači DAW).

Promítneme-li si popsanou výbavu do ovládacích prvků na čelním panelu P1, zjistíme, že tyto jsou uspořádány přehledně, účelně, bez zbytečných matoucích vylepšení. Vstupní citlivost do P1 se tedy ovládá jediným potenciometrem Gain, který je společný pro všechny vstupy (kromě stereo vstupu). Následuje tlačítko zapnutí a vypnutí fantomového napájení pro kondenzátorové mikrofony. Aktivace napájení je signalizována přiřazenou červenou LED diodou. Hned vedle je tlačítko filtru HPF, jehož aktivaci signalizuje žlutá LED dioda. Po něm přichází první ovladač dynamické sekce. Je jím potenciometr expanderu. Potenciometrem se nastavuje práh spuštění expanderu, který má pevný poměr expanze 1:3, pevný čas náběhu okolo 3 ms a čas doběhu (regenerace) proměnlivý v závislosti na dynamice hudebního materiálu. Dynamický audio signál, který krátce překračuje nastavený práh, má za následek kratší doběh a regeneraci expanderu s velmi ostrým přechodem (hard-knee). Naopak méně dynamický signál, který překračuje nastavený práh na delší dobu, má automaticky delší doběh a časy regenerace expanderu s pozvolnějším přechodem (soft-knee). Z tohoto důvodu dali tvůrci přednost expanderu před klasickou šumovou bránou (noise gate), jejíž časy náběhu a doběhu nemají přímý vztah k charakteru audio signálu. Expander se aktivuje tlačítkem IN, které je doplněno zelenou LED diodou. Aktivaci expanderu (překročení nastaveného prahu) signalizuje červená LED dioda označená Active.

Kompresor

Relativně nejvíce ovládacích prvků nalezneme v sekci kompresoru. Relativně, protože potenciometry kompresního poměru, náběhu kompresoru a prahu komprese to není zase tak mnoho. Nad těmito třemi potenciometry je indikátor redukce zisku tvořený řadou červených LED diod. Kompresor se aktivuje podobně jako expander tlačítkem IN, které je doplněno zelenou LED diodou. Sekci kompresoru (a limitéru) konstruktér P1 věnovali patrně největší pozornost. Kvalita vstupního předzesilovače je víceméně dána výběrem kvalitního čipu THAT1510P, o kterém byla řeč výše. Obvod napěťově řízeného zesilovače použitý v dynamické sekci P1 je dobrým základním kamenem pro návrh kvalitního kompresoru, který konstruktérům nabízí značné možnosti využití a kreativity. V případě P1 toho jeho tvůrci zdá se využili beze zbytku a pokusili se jít dál, než je běžně zvykem. Důvodem pro to byl záměr sestavit kompresor/limitér, který dokáže efektivně ošetřit dynamiku audio signálu bez známých postranních efektů, které potencionálně kvalitu audiosignálu snižují. To vše s minimem ovládacích prvků, maximálním účinkem a na analogové bázi.

Konstrukční filozofie kompresoru "peak ride" je podrobně popsána v Bílé knize audio procesoru P1. Pro účely tohoto testu tedy jen stručně. Klasický VCA kompresor bývá obvykle uspořádán tak, že se vstupní signál dělí do dvou větví. Jedna, audio, prochází skrz obvod VCA a dále ven z kompresoru. Druhou větev tvoří tzv. řídící část kompresoru (sidechain), kde je z audiosignálu odvozen řídící signál pro ovládání obvodu VCA, nastavuje se práh komprese, kompresní poměr, čas náběhu a doběhu kompresoru a dorovnání zesílení komprimovaného signálu (gain make-up). Toto uspořádání je běžné, ale má svá některá omezení. Někdy nemusí být kompresor dostatečně rychlý, někdy může být obtížné nastavit správný čas náběhu a doběhu pro konkrétní audiosignál a v některých případech jsou potřeba dlouhé časy doběhu, aby nedocházelo ke zkreslení audiosignálu. To jsou jen některé z problémů, které může použití kompresoru přinést. Tvůrci P1 se snažili, aby jejich kompresor dokázal zpracovat kvalitně a bez chyb jakýkoliv hudební materiál. Konstrukci kompresoru s funkcí "peak ride" pravděpodobně předcházel podrobný výzkum chování obvodu VCA při kompresi a získané poznatky vyústily ve vlastní návrh řídícího obvodu kompresoru. Navržená řídící trasa není jediná, ale jsou rovnou tři (!). Každá z nich reaguje na jiné složky audio signálu a následně určuje reakci obvodu VCA. Jedna řídící část disponuje rychlými časy náběhu a doběhu, druhá řídící část středními hodnotami a třetí řídící část potom pomalými časy. Tři řídící části mají různé kompresní poměry a různé charakteristiky reakce (koleno-knee), jejich řídící signály jsou v určitém harmonickém poměru smíchány dohromady a takto vytváří chování kompresoru označené tvůrci jako "peakride™". Výsledkem je adaptivní soft-knee kompresor, který dobře zvládá rychlé vokální transienty, aniž by hrozilo riziko překomprimování; automatický čas doběhu závislý na hudebním materiálu usnadňuje a zrychluje nastavování, není zapotřebí příliš dlouhých časů doběhu, aby bylo eliminováno zkreslení audiosignálu. Kompresor má navíc také automatické dorovnání úrovně snížené v důsledku komprese (auto gain make-up).

Limiter

Neméně sofistikovaný je také obvod "soft clip" limitéru, který je zařazen na konci dynamického řetězce P1 a jeho úkolem je ochránit následující zařízení v signálovém řetězci před přebuzením a to hlavně A/D převodníky zvukové karty. K tomuto limitéru na P1 nenajdete žádný ovládací prvek. Limitér je aktivován trvale, nedá se vypnout a o jeho akci se dovíte pouze tehdy, když se rozsvítí červená LED dioda Lim. Tato je poslední v řadě na indikátoru výstupní signálové úrovně, který je tvořen sloupcem příslušně barevných LED diod. Limitér má podobně jako kompresor tři řídící obvody, které ve vzájemné kombinaci umožňují zachycení velmi rychlých špiček. Je zde využito také sledování nárůstu signálu v „okně" -6 až 0 dBFs a následného dynamického přizpůsobení prahu aktivace limitéru. Za předpokladu správného nastavení výstupní úrovně z P1, o kterém bude ještě řeč, by pak opravdu nemělo dojít k přebuzení dalšího připojeného zařízení.

Posledními ovládacími prvky na předním panelu P1 jsou potenciometry Mono Source a Headphone Volume. S jejich pomocí mixujeme poměr signálů ve sluchátkách připojených přímo k P1. Potenciometrem Mono Source řídíme hlasitost signálu z P1 (dejme tomu vašeho zpěvu z mikrofonu) a potenciometrem Headphone zesilujeme celkový signál z potenciometru Mono Source a také ze stereo vstupu, kam připojíme obvykle signál ze zvukové karty (příposlech už nahraných základů). Sluchátkový výstup Monitor, který se nachází rovněž na čelním panelu P1, má výstupní impedanci 600 ohmů a případně ho můžeme použít a využít také jako pomocný regulovaný linkový výstup například na studiové bedny.

Použití P1

Procesor P1 se zapíná připojením do zásuvky, vlastní síťový vypínač nemá. Proto je dobré před aktivací provést všechna potřebná signálová propojení a než zařízení aktivujeme, tak stáhnout potenciometr vstupní citlivosti a regulátor hlasitosti poslechu do sluchátek. Jestliže máme řetězec propojený a P1 zapnutý, jako další krok bychom měli provést kalibraci výstupní úrovně do následujícího zařízení. U běžných předzesilovačů obvykle najdeme vždy jednak regulátor vstupní citlivosti do zařízení a na konci signálové trasy pak regulátor výstupní úrovně, kterým nastavujeme velikost signálu odcházejícího do dalšího připojeného zařízení. To je kritické vždy, pokud je následným připojeným zařízením například AD převodník nahrávacího zařízení. I když se většinou snažíme tuto výstupní úroveň pečlivě nastavit, může se stát, že nastavení není úplně přesné a může přijít signálová špička, která převodník spolehlivě přebudí a zvuk zkreslí. Pokud právě nahráváme, musíme záznam zastavit, upravit vstupní citlivost a akci opakovat. Konstruktéři P1 se na tento potencionální problém zaměřili podrobněji a výsledkem je speciální kalibrační postup pro optimální nastavení výstupní úrovně z procesoru. Výstupní linkový zesilovač má sice regulátor výstupní úrovně jak bývá zvykem, ale není to běžný potenciometr. Tento regulátor je vyveden jako trimr, na který musíte vzít šroubovák (nachází se mezi potenciometry Mono Source a Headphone Volume na čelním panelu P1 vpravo). Proč to? Když už jednou kalibrační proceduru provedete, nestane se, že si pracně nastavenou optimální výstupní úroveň náhodně změníte. Bezpečné (safe) nastavení je bezpečně uchováno. Ke kalibraci potřebujete měřící signál. Výrobce zvolil obdélníkový signál 1 kHz, který nejlépe reprezentuje reálné signálové špičky. Tento měřící signál dostanete spolu se zařízením na CD, nebo si jej můžete stáhnout z webových stránek www.safesoundaudio.com. Postup kalibrace (je přehledně popsán v dodávaném českém manuálu) je pak následující. Na vstup P1 přivedete měřící signál. Potenciometr vstupní citlivosti nastavíte tak, aby se právě rozsvítila červená LED dioda Peak. Tím je nastavena maximální užitečná signálová úroveň do procesoru P1. Dále pak vezmete šroubovák (expander a kompresor jsou samozřejmě vypnuté) a nastavujete trimrem výstupní úroveň z P1. Sledujete přitom indikátor vstupní úrovně následujícího zařízení. Pokud je to stopa nahrávacího zařízení (typicky vstup zvukové karty), tak sledujete její indikátor. Otáčíte trimrem na P1 až do té doby, než úroveň měřícího signálu na připojeném zařízení nedosáhne doporučeného maxima (většinou 0 dBFS). Potom signál stáhněte o 1 dB pod tuto maximální úroveň. Tím máte nastavenou bezpečnou úroveň obou propojených zařízení a za předpokladu, že zůstane zachováno, se nemusíte obávat nechtěného přebuzení. V této chvíli jste připraveni P1 používat. K tomu jen pár slov…

Signálová trasa P1 je skutečně velice čistá a transparentní, investice do kvalitních komponentů tedy nese své ovoce. I kdybyste nepoužili nic jiného, než je mikrofonní/linkový předzesilovač, i tak budete spokojeni. Dynamická sekce ale nezůstává pozadu. Z ní jsem si odnesl následující zkušenosti. Expander se zdá být o něco jemnější, než klasická šumová brána, jeho akce působí poslechově přirozeně bez dramatických efektů při separaci například virblu nebo kopáku od přeslechů. Některé přeslechy se ale zcela odstranit nepodařilo. Práh expanderu byl na maximu, ale ještě jakoby kousek scházel. Při eliminaci přeslechů ze sluchátek ve zpěvu i při plné aktivaci expanderu (největší zatlumení) je stále ještě slyšet minimální signál. Hlavně při poslechu na sluchátka. (Ovšem lze předpokládat, že při použití v mixu se tyto přeslechy ztratí.)

Sekce kompresoru je opravdu velice vydařená.

Ať už jsem laboroval s kopákem, virblem, basou, zpěvem nebo s komplexním hudebním signálem, nenašel jsem vyloženě nepoužitelné nastavení. Některá nastavení kompresoru jsou téměř neviditelná, to znamená, že sledujete, že je kompresor v akci, metr redukce zisku ukazuje probíhající komprimování a když kompresor naráz vypnete, neslyšíte žádný zásadní rozdíl kromě toho, že komprimovaný zvuk je jakoby víc konkrétnější. Záleží samozřejmě na nastavení a na druhu signálu, nicméně velký vliv na to má podle mého názoru automatické dorovnávání úrovně signálu zeslabeného kompresí. Normálně, pokud chceme porovnat neupravený a upravený signál, potřebujeme pro objektivní posouzení výsledku komprese dorovnat úbytek hlasitosti (gain make-up) a než to uděláme, porovnání už není bezprostřední, při další změně nastavení ovládacích prvků kompresoru to musíme udělat vždy znovu. U P1 slyšíme výsledek okamžitě v automaticky dorovnané úrovni, což je opravdu skvělé! Nemám, co bych dodal. Snad jen svůj osobní tip na výchozí nastavení ovládačů kompresoru. Kompresní poměr do 4:1, náběh na 35 a práh tak, aby metr redukce zisku ukazoval hodnotu 6 - 8. Z toho nastavení se dá dobře vyjít pro všechny běžné typy signálů. Kompresor v P1 v žádném případě tvrdě "nemasakruje" procházející signál, vzájemná interakce všech tří ovladačů spíše signál nenásilně koriguje do vyhovujících a použitelných dynamických mezí. Když si to spojíte s transparentností signálové trasy, výsledkem je téměř vždy velice přirozený nenásilný výsledný zvuk. A to je to, co zejména při nahrávání občas docela těžce hledáme.

Závěr

Audio Procesor P1 anglické společnosti Safe Sond Audio lze bez váhání doporučit pozornosti každému, kdo hledá kvalitní nahrávací kanál s kvalitním zvukem a výbavou, který opravdu umí to, co výrobce slibuje. V případě P1 jde o velmi dobře odvedenou práci. Jednoduchost obsluhy a účinný ochranný limitér usnadní práci zejména nahrávajícím muzikantům, kteří potřebují zvuk především dobře, čistě a bezstarostně nahrát, aniž by byli ochotni se starat o úrovně signálu, decibely a další technické finesy. Někdo možná zaváhá nad poměrně strohým designem přístroje, já si ale myslím, že v této cenové hladině bylo opravdu uděláno maximum hlavně pro zvukovou kvalitu. Naopak, nablýskaný panel, na kterém svítí a bliká kde co, ještě nemusí být zárukou zvukové kvality. Z materiálů, které procesor P1 provázejí, usuzuji, že to výrobce i tuzemský distributor s podporou audio procesoru P1 myslí vážně a tak se neobávám, že by tento zajímavý kousek zvukového zařízení zapadl bez povšimnutí.