Dunlop Cry Baby Slash SW-95

Signovaný distortion/wah pedál
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
6 990,00 Kč

Nďż˝sledujďż˝cďż˝ ��dky budou zasvďż˝ceny milovnďż˝kďż˝m kytarovďż˝ho zvuku Saula Hudsona. ďż˝e nevďż˝te, o koho jde? Jen jedno jmďż˝no spojuje kapely Gunsďż˝nďż˝Roses, Velvet Revolver ďż˝i Snakepit ďż˝ ano, Mr. Slash. Do naďż˝ich konďż˝in se dostal novďż˝ Dunlop ďż˝kousek"- Cry Baby SW-95 Slash Wah.

Tento efekt je specifickďż˝ svďż˝m zvukem, kterďż˝ vychďż˝zďż˝ z legendďż˝rnďż˝ho ďż˝kvďż˝kacďż˝ho" (wah-wah) tďż˝nu Jimiho Hendrixe a navazuje na dosud uvedenďż˝ modifikace ďż˝i inovace tohoto efektu. V tomto konkrďż˝tnďż˝m p��padďż˝ se setkďż˝vďż˝me s efektem, kterďż˝ kromďż˝ wah-wahu obsahuje i zkreslenďż˝ ďż˝ distortion.

Popis

Konstrukce odpovďż˝dďż˝ klasickďż˝mu wah pedďż˝lu - bytelnďż˝ kovovďż˝ ďż˝asi (moc pďż˝knďż˝ provedenďż˝ v ďż˝ervenďż˝ metalďż˝ze), ovlďż˝dacďż˝ pedďż˝l s protiskluzovou gumovou deskou.

Pďż˝i podrobnďż˝j��m zkoumďż˝nďż˝ se nďż˝m vďż˝ak odkrďż˝vajďż˝ ďż˝novinky". Pro mďż˝ osobnďż˝ nejlep�� je umďż˝stďż˝na na vrchu ovlďż˝dacďż˝ho pedďż˝lu. ďż˝Koneďż˝nďż˝" totiďż˝ nďż˝koho napadlo (zďż˝ejmďż˝ samotnďż˝ho Slashe) umďż˝stit dutinu na baterii na lehce p��stupnďż˝ mďż˝sto ďż˝ vrch pedďż˝lu! A co je jeďż˝tďż˝ p��jemnďż˝j��, nejsou potďż˝eba ��dnďż˝ nďż˝stroje jako ďż˝roubovďż˝k, ale sta�� jednoduďż˝e odhrnout ��st gumovďż˝ desky a vymďż˝nit baterie. Ano, baterie. Efekt napďż˝jďż˝ dvďż˝ 9V baterie, p��padnďż˝ adaptďż˝r 18 V (DC). Dle vyjďż˝dďż˝enďż˝ vďż˝robce nabďż˝zďż˝ tato varianta, del�� provoznďż˝ dobu, vy��� ďż˝istotu zvuku a pďż˝edev��m vďż˝raznďż˝j�� dynamickou rezervu. ďż˝Srdcem i du��" originďż˝lnďż˝ch wah pedďż˝lďż˝ bďż˝vala legendďż˝rnďż˝ cďż˝vka Fasel, coďż˝ umo��ovalo vyniknout onomu pravďż˝mu kvďż˝knutďż˝, tvoďż˝ilo prďż˝raznďż˝ tďż˝n plnďż˝ vďż˝ek, kterďż˝ zďż˝roveďż˝ ďż˝sladce" zpďż˝val. V prďż˝bďż˝hu let se tato cďż˝vka (pokud vďż˝m, dďż˝ky zďż˝niku vďż˝robce) z efektďż˝ vytratila. Nynďż˝ se znovu v tďż˝chto efektech objevuje (zcela v duchu hledďż˝nďż˝ retro zvukďż˝) a nejinak je tomu i u SW-95.

Po pravďż˝ stranďż˝ najdeme dvďż˝ ovlďż˝dacďż˝ korekce - Gain a Volume zkreslenďż˝ a tzv. ďż˝nakopďż˝vacďż˝" pďż˝epďż˝naďż˝ pro jeho aktivaci. Nezbytnďż˝ LED indikace, kterďż˝ nďż˝m ukazujďż˝, co mďż˝me momentďż˝lnďż˝ zapnutďż˝, jsou ďż˝ikovnďż˝ a hlavnďż˝ pďż˝ehlednďż˝ zaďż˝lenďż˝ny po obou stranďż˝ch ďż˝asďż˝. Funkce kvďż˝kadla je indikovďż˝na modrou LEDkou, sepnutďż˝ distortion diodou ďż˝ervenou. Na tomto mďż˝stďż˝ se slu�� upozornit na skuteďż˝nost, ďż˝e distortion je funkďż˝nďż˝ pouze tehdy, je-li zapnut obvod wahu ďż˝ samostatnďż˝ tedy zkreslenďż˝ pou��vat nelze. Pro doplnďż˝nďż˝ jeďż˝tďż˝ zmiďż˝me obvykle umďż˝stďż˝nďż˝ zd��ky Input, Output, konektor pro adaptďż˝r a pouďż˝itďż˝ true bypass. Sympatickou vďż˝cďż˝ je dodďż˝vďż˝nďż˝ originďż˝lnďż˝ho kl��e k se��zenďż˝ tuhosti chodu ovlďż˝dacďż˝ho pedďż˝lu.

Zvuk

Neďż˝ si ďż˝ekneme, jak to hraje, musďż˝me zdďż˝raznit pďż˝r vďż˝cďż˝. Slashďż˝v sound primďż˝rnďż˝ vychďż˝zďż˝ z jeho Gibsona zapojenďż˝ho do Marshallu (klasickďż˝ styl: kytara, kabel, aparďż˝t) a jistďż˝ ďż˝nechuti" pou��vat p��davnďż˝ efekty. Pro Slashe je typickďż˝ maximďż˝lnďż˝ vyu��vďż˝nďż˝ potencionďż˝lu kytary: hodnďż˝ pracuje s tďż˝novou clonou a volume nebo kombinacemi snďż˝ma��. Protoďż˝e vďż˝ak ďż˝tete tyto ��dky, je vďż˝m jasnďż˝, ďż˝e obďż˝as vyu��vďż˝ Cry Baby.

To vďż˝ak mďż˝ nastavenďż˝ do mezipolohy a pou��vďż˝ ho pouze na nďż˝kterďż˝ sďż˝la. Nejvďż˝raznďż˝ji je zvuk Cry Baby slyďż˝et ve skladbďż˝ od ďż˝Gďż˝nďż˝" Sweet Child Oďż˝ Mine. Pďż˝i testovďż˝nďż˝ jsem ��m dďż˝l tďż˝m vďż˝ce zďż˝skďż˝val dojem, kterďż˝ poslďż˝ze pďż˝eďż˝el v jistotu, ďż˝e tento pedďż˝l z tďż˝to pďż˝snďż˝ hodnďż˝ ďż˝vychďż˝zel".

Sďż˝m Slash mďż˝l na konstrukci elektroniky dosti podstatnďż˝ poďż˝adavky, kterďż˝ vďż˝raznďż˝ zvuk pedďż˝lu ovlivďż˝ujďż˝. Zmiďż˝me pďż˝edev��m hornďż˝ okraj propusti, kterďż˝ se pohybuje v oblasti vy���ch stďż˝edďż˝ mezi 1,5 a 1,9 kHz a kde pracujeme se ziskem 20 dB. Coďż˝ je o 4 ďż˝ 5 dB vďż˝ce, neďż˝ pou��vajďż˝ vďż˝echny dal�� kytarovďż˝ Cry Baby pedďż˝ly. I to dďż˝vďż˝ tuďż˝it, ďż˝e vďż˝sledkem nebude ��dnďż˝ kulatďż˝ vintage tďż˝n, ale ďż˝ďż˝dnďż˝ dravďż˝ sound.

A zde se dostďż˝vďż˝me na jakousi vďż˝hybku. Na jednďż˝ koleji budou majitelďż˝ kombinace masivnďż˝ho nďż˝stroje typu Gibson, P.R.S., B.C. Rich (zde mďż˝m na mysli opravdu masivnďż˝ nďż˝stroje americkďż˝ provenience, na evropskďż˝m trhu tďż˝m�� nedostupnďż˝) a lampovďż˝ho Marshalla (nejlďż˝pe Jubilee Serie 2555 1987 ďż˝i signovanďż˝ho modelu Slash, kterďż˝ z 2555 vychďż˝zďż˝) a na tďż˝ druhďż˝ pak vďż˝ichni ostatnďż˝.

Toto ďż˝lenďż˝nďż˝ se zdďż˝ sice ponďż˝kud nelogickďż˝, ale myslďż˝m, ďż˝e z 90 % platnďż˝, alespoďż˝ z testovďż˝nďż˝ mi toto dďż˝lenďż˝ vyďż˝lo.

Druhďż˝ skupinďż˝ uďż˝ivatelďż˝ se zvuk tohoto pedďż˝lu mďż˝e zdďż˝t ďż˝divnďż˝" - samotnďż˝ kvďż˝kadlo znďż˝ velmi dobďż˝e, cďż˝vka Fasel pracuje opravdu vďż˝bornďż˝, pedďż˝l mďż˝ ten pravďż˝ ��abďż˝ckďż˝" sound a vy mďż˝ete ďż˝kvďż˝kat" jak je libo; pďż˝i sextolovďż˝ch vyhrďż˝vkďż˝ch na ďż˝istďż˝ kanďż˝l s flangerem a prďż˝bďż˝nďż˝m ďż˝lapďż˝nďż˝m na pedďż˝l pďż˝knďż˝ vyznďż˝ tzv. zvuk kulometu (urďż˝itďż˝ ovlivnďż˝nost Hendrixovou skladbou Machine Gun tu je a ďż˝aj to Voodoochile... som si prehrďż˝l" :o)), pďż˝esto ale vyznďż˝vďż˝ v plnďż˝m ďż˝otevďż˝enďż˝", tedy v hornďż˝ ��sti spektra propustďż˝ agresivnďż˝ji ďż˝ deklarovanďż˝ vy��� zisk je jasnďż˝ slyďż˝itelnďż˝m. Spoleďż˝nďż˝ se zkreslenďż˝m, kterďż˝ se spďż˝nďż˝ pomďż˝rnďż˝ pohodlnďż˝ (p��klep nohou z boku pedďż˝lu se nesmďż˝ pďż˝ehďż˝nďż˝t aby nedoďż˝lo k posunutďż˝ wahu a tďż˝m urďż˝itďż˝ nejistotďż˝ v sepnutďż˝), je vďż˝slednďż˝ zvuk dost situovďż˝n do vy���ch stďż˝edďż˝ a vďż˝ek ďż˝ obďż˝as doslova ďż˝eďż˝e hlavu, je takovďż˝ vykleďż˝tďż˝nďż˝, prostďż˝ nemďż˝ tzv. ďż˝koule" a pďż˝i pauzďż˝ch v hranďż˝ se objevuje nep��jemnďż˝ vazba... Tato kombinace nejspďż˝e nebude v mnoha p��padech to, co kytarista hledďż˝.

Ovďż˝em pďż˝ehoďż˝me vďż˝hybku. Co tedy mďż˝e oďż˝ekďż˝vat hr�� jedoucďż˝ po prvnďż˝ koleji? Pďż˝jďż˝il jsem si originďż˝lnďż˝ Gibson LP a zkuďż˝ebnu s Marshall JCM 800. Po propojenďż˝ a nďż˝slednďż˝m zapnutďż˝ do zkreslenďż˝ho mďż˝du (obďż˝ korekce na dvanďż˝ct hodin) jsem nastavil pedďż˝l na mezipolohu a zkusmo zahrďż˝l pďż˝r taktďż˝ sďż˝la Sweet Child Oďż˝ Mine; ano, tak tomu ��kďż˝m Slash! Zvuk je konkrďż˝tnďż˝, ale zďż˝roveďż˝ plnďż˝; nehltďż˝ se ani pďż˝i vy���ch hlasitostech; nep��jemnďż˝ vďż˝ky zmizely a namďż˝sto toho mďż˝me jasnďż˝, nďż˝dhernďż˝ zpďż˝vajďż˝cďż˝ tďż˝n, kterďż˝ tďż˝m�� rozechvďż˝vďż˝ muzikantskďż˝ srdce. Jak normďż˝lnďż˝ nemďż˝m moc rďż˝d ďż˝marshallskďż˝" pďż˝edobraz zvuku, tak zde jsem si vyslovenďż˝ ďż˝chrochtal".

Dďż˝ky zkreslenďż˝ v pedďż˝lu onen (charakteristickďż˝ a stďż˝le oblďż˝benďż˝) roztďż˝epenďż˝, lehce zahuhlanďż˝ zvuk samotnďż˝ Osmistovky zmizďż˝ a to i v akordovďż˝ hďż˝e. Slash se netajďż˝ svďż˝m obdivem k Panu Zeppelinu (Jimmy Page) a je to opravdu znďż˝t. Zkusmo projedu pďż˝r taktďż˝ Whole Lotta Love a Heartbreaker a fakt si lebedďż˝m! Pokud dďż˝te efekt na plnďż˝ vďż˝kon (obďż˝ korekce naplno a ovlďż˝dacďż˝ pedďż˝l seďż˝lďż˝pnete aďż˝ na doraz) a dďż˝te Drive na aparďż˝tu na plno, mďż˝te velmi hutnďż˝, tďż˝m�� heavy metalovďż˝ sound, kterďż˝ v sďż˝lech lehce pďż˝echďż˝zďż˝ do pďż˝irozenďż˝ a p��jemnďż˝ vazby. Velmi zajďż˝mavďż˝ takďż˝ znďż˝ SW-95 pďż˝i kvďż˝kďż˝nďż˝. Zde zase vyniknou jinďż˝ nuance zvuku; velmi modernďż˝ sound, kterďż˝ obstojďż˝ i v zďż˝plavďż˝ digitďż˝lnďż˝ch hraďż˝iďż˝ek. Prostďż˝; Slash dobďż˝e vďż˝ co dďż˝lďż˝ a jeho kytarovou hru, ďż˝i pďż˝esnďż˝ji zvuk, mďż˝ete tďż˝mto pedďż˝lem velmi dobďż˝e napodobit...

Z�v�r

Wah pedďż˝l Dunlop SW-95 Slash je jako mince. Nejenďż˝e mďż˝ dvďż˝ strany, ale navďż˝c je tďż˝eba si ujasnit jejďż˝ mďż˝nu a nominďż˝lnďż˝ hodnotu.

Shrneme-li vďż˝echny zďż˝skanďż˝ poznatky, mďż˝eme konstatovat, ďż˝e se jednďż˝ o ďż˝piďż˝kovďż˝ wah pedďż˝l s distortionem, kterďż˝ nabďż˝zďż˝ nikoliv univerzďż˝lnďż˝ vyuďż˝itďż˝, nďż˝brďż˝ signifikantnďż˝ zvuk. Wah disponuje spďż˝e modernďż˝m pojetďż˝m zvuku, s men��m dďż˝razem na basy a vysokou projekcďż˝ ve stďż˝ednďż˝ch kmitoďż˝tech (srovnďż˝vďż˝me-li napďż˝. s Voxem Clyde McCoy, kterďż˝ je plnďż˝j��m a lďż˝pe definovanďż˝m v basech), pďż˝esto stďż˝le mďż˝eme tvrdit, ďż˝e pedďż˝l pracuje s pďż˝echodem od vintage tďż˝nu do hardrockovďż˝ agrese.

Podobnďż˝ jako jinďż˝ signovanďż˝ modely je z mďż˝ho pohledu zam��en spďż˝e na vyhranďż˝nďż˝ muzikanty s velmi kvalitnďż˝m vybavenďż˝m, ďż˝emuďż˝ napovďż˝dďż˝ i samotnďż˝ cena pedďż˝lu, a neklade si za cďż˝l stďż˝t se univerzďż˝lnďż˝m oblďż˝bencem pro ďż˝kdejakďż˝ho kwďż˝kala". Tedy zďż˝leďż˝itost, kterďż˝ pot�� jak milce pďż˝nďż˝ Slashe v obdobďż˝ s Guns ďż˝Nďż˝ Roses ďż˝i v novďż˝j��m ďż˝hďż˝vu" s Velvet Revolver, tak muzikanty, kte�� hledajďż˝ kus originality a jinďż˝ho zvukovďż˝ho ďż˝obliďż˝eje", byďż˝ postavenďż˝ho na tďż˝, v historii snad neklasiďż˝tďż˝j�� hardrockovďż˝ kombinaci, LP + Marshall.