Zeck PT 7 a PT9 (SRN)

ZECK PT7 & PT9
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Protože otvíráme větší sérii článků o zesilovačích pro ozvučení, úvodem uvádíme tři základní pohledy, na které se budeme soustřeďovat:

  • vnější konstrukce
  • vnitřní konstrukce/uspořádání
  • funkčnost, spolehlivost a chování přístroje.

Přestože nelze vyhranit kategorii zesilovačů, ve které se budeme pohybovat, zmíníme alespoň minimum požadavků, jenž by tyto zesilovače měly splňovat:

Pevná skříň ve standardních rozměrech 19", regulátory úrovně, kontrolky připravenosti, přítomnosti signálu a účinky ochrany. Standardní připojovací konektory - XLR, 1/4" JACK na vstupu zapojeny symetricky, SPEACON a šroubovací svorky na výstupu. Bezpečný zdroj s obvodem "měkkého náběhu" zdroje (SOFTSTART). Výstupní výkon zesilovače alespoň 200W/4Ohm s náležitým chlazením a ochranami proti ss napětí, zkratu a přehřátí. Schopnost přenášet akustické pásmo 20Hz - 20kHz v toleranci +/- 1dB, zkreslení pod 1% pro jmen. výkon, rychlost přeběhu min. 20V/mikro sekund (vzhledem k 200W/4Ohm), činitel tlumení min. 50. K jednotlivým parametrům a hodnotám při měření se vyjádříme dále.

V dalších číslech na řadu přijdou i porovnávací testy. Ty si za cíl kladou vnést do našeho posuzování větší objektivitu, nikoliv však absolutně objektivní hodnocení.

Konstrukční uspořádání

V zadní části skříně jsou umístěny dva ventilátory, tlačí vzduch dovnitř skříně a vyfukují jej otvory v předním panelu. Dále je zde deska vstupních a výstupních konektorů, deska "měkkého náběhu" zdroje (SOFT START) s odrušovacími prvky, toroidní transformátor a deska napájecího zdroje, která obsahuje též obvod regulující otáčky ventilátorů v závislosti na teplotě chladiče výkonových tranzistorů. V přední části je přes celou šířku skříně chladicí profil pro výkonové tranzistory, který spolu s deskou plošných spojů vlastního výkon. zesilovače tvoří jeden blok.

Popis funkce

Český popis je samozřejmostí, ale překladatel by měl dát pozor na rozdíly v technických údajích proti originálu.

Při zapínání síťového spínače nezpůsobuje zesilovač proudové nárazy díky dobře řešenému "softstarteru". Síťový spínač má zapojen i rozpínací kontakt, který i při rychlém po sobě jdoucím zapnutí a vypnutí způsobuje okamžité odpadnutí relé rozběhu, aby byl obvod pokaždé bezchybně v činnosti. Poněkud jiná situace ale nastane, necháme-li síťový vypínač zapnutý a spínáme-li síť jinak. Může se totiž stát, že při krátkodobém výpadku sítě nestačí relé rozběhu odpadnout a "vypadne jistič" (i 16 A/B) nebo dojde k přepálení síťové pojistky, která není přístupná, výrobce nedoporučuje její výměnu uživatelem.

Po zapnutí se krátkodobě rozběhnou ventilátory na maximum, dojde k připojení reproduktorů a rozsvítí se kontrolky "READY".

Zesilovače mají možnost přepnutí do tří režimů přepínačem na zadním panelu:

  • Režim DUAL - stereo resp. dvoukanálový režim.
  • Režim PARALEL - monofonní provoz (vstupy uvnitř spojeny).
  • Režim BRIDGE - můstkové zapojení, v tomto režimu lze zesilovače připojit i přímo na 100V rozvod.

Zesilovače mají vestavěnou limitní kontrolu jejíž působení udržuje úroveň zkreslení výstupního signálu pod 0,5%, a zajišťuje tak čistý zvuk a ochranu reproduktorů i při plném vybuzení zesilovače.

Obvod TCL ovlivňuje pouze horní hranici signálu (omezuje špičkový výkon) a nechává průměrné signály beze změny. Jeho aktivace je důsledek přehřátí chladiče nad 80 °C a pomáhá předcházet spuštění konečné tepelné ochrany (při 90 °C). Zesilovač obsahuje též i ochranu proti ss napětí nebo zkratu na výstupu. Ochrana proti zkratu je aktivována, klesne-li zatěžovací impedance pod 2 Ohmy (resp. pod 4 Ohmy při můstkovém provozu), přičemž dojde nejprve k omezení výkonu a následnému odpojení reproduktorů asi na 5 s.

Naměřené parametry

Všechny parametry byly měřeny při síťovém napětí 230V, zatíženy oba kanály současně v režimu PARALEL.

V tabulce č.1 jsou závorkách uvedeny hodnoty udávané výrobcem. Všechny parametry výkonu se vztahují na hladinu - těsně pod patrné zkreslení!

Při zatížení obou kanálů současně odporovou zátěží 4 ohmy nedošlo při plném sinusovém výkonu ani po 30. minutách k aktivaci obvodu TCL, ani k aktivaci konečné tepelné ochrany, což je správné a nutné. K aktivaci obvodu TCL a poté i ke konečnému odpojení zátěže (PROTECT) došlo až v můstkovém provozu při plném sinusovém výkonu na kmitočtu 1 kHz do zátěže 4 Ohmy po 10. minutách, což je dosti náročný režim.Teplota v místnosti byla 24°C a výsledek svědčí o dobře dimenzovaném chladicím systému a celkovému konstrukčnímu řešení.

Nutno podotknout, že oba limitní kontrolery pracují bezchybně a parametry jsou vnitřně nastaveny optimálně. Nulové ss napětí na výstupu je udržováno na úrovni pod +/- 5m Vss v celém rozsahu provozních teplot, což odpovídá parametrům udávaným výrobcem a z obecného hlediska nemá u solidního přístroje přesáhnout 10+/-mV.

Činitel tlumení byl naměřen na 1 kHz / 8 Ohm - 256 (250) a na 20 kHz klesl na 190, což je naprosto dostačující, neboť obecně nesmí klesnout pod 50. Při měření frekvenční charakteristiky byl naměřen u obou modelů pokles výstupního napětí na 20 kHz - 0,43 dB (- 0,3 dB). Měření bylo provedeno při nastavení regulátoru úrovně na 0 dB / na doraz vpravo/. Nastavíme-li regulátor na -6dB, je pokles výstupního napětí na 20 kHz -0,87 dB. Frekvenční charakteristika je tedy do jisté míry závislá na nastavení regulátorů úrovně, což by býti nemělo, ale v tomto rozsahu to není slyšitelné.

Posuzováno bylo chování zesilovače v limitaci. Nutno říci, že do "ostré limitace" zesilovač není možné normálně dostat, neboť má dobře fungující limiter NLR, ale i když jsme ho obešli, bylo zjištěno, že náběh a odběh z limitace je bez nežádoucích překmitů, také přenos obdélníkového signálu je čistý bez překmitů. To vše svědčí o velmi dobrém zapojení obvodů.

Měření rychlosti přeběhu (slow rate) potvrdilo katalogovou hodnotu 100 V/mikro s, což je vynikající a projeví se to dobře na přenosu vyšších kmitočtů akustického pásma.

Přechodové zkreslení nebylo na osciloskopu zjistitelné v celém kmitočtovém pásmu a rozsahu provozních teplot.

U obou typů se objevil na sinusovém signálu při polovičním výkonu u kmitočtů nad 7 kHz v záporné půlvlně malý zákmit, který ale neměl žádný harmonický vztah ke vstupnímu signálu. Tento zákmit způsobuje spínaný zdroj napájení zesilovače. Nutno podotknout, že na spínaný zdroj jsou zákmity opravdu zanedbatelné.

Měření příkonu ze sítě ukázalo velmi dobrou účinnost zesilovače.

Poslechový test a chování v provozu

Při poslechovém testu na různých druzích a typech PA-systémů se oba zesilovače jevily jako dostatečně "hutné" na spodních kmitočtech a velice čisté na výškách.

Při posuzování "basů" byl měřen i výkon při kmitočtu 50Hz, který je v této cenové kategorii velmi solidní (viz tab 2).

Při posuzování výšek je se potvrdila vysoká rychlost přeběhu dobrého zapojení zesilovače, protože vysoké kmitočty jsou opravdu velmi čisté brilantní a bez slyšitelného zkreslení, což v této cenové kategorii rozhodně není běžné.

Dále byla zkoušena tepelná ochrana. Zaclonili (nikoliv ucpali) jsme po hodině běžného provozu sací a výtlačné otvory zesilovače PT 9 a pustili do něj sinus 1 kHz na jmenovitý výkon 920 W/4 Ohm v režimu PARALEL do odporové zátěže. Vydržel to 17 minut (!) poté omezil výkon a odpojil zátěž (TCL), ihned byly otvory odkryty a po 5. sekundách opět "naběhl" a běžel dál, což naprosto potvrdilo velmi dobře řešené ochrany a chlazení.

Závěr

Zesilovače Zeck PT jsou rozhodně v kategorii velmi vysokého standardu, neboť výrobce přesně zvolil kompromis technického řešení.

Konstrukční provedení je velmi odolné, úhledné a precizní. Vysoká rychlost přeběhu. Softstart je řešen velmi dobře, stejně jako limiter NLR. Velkým přínosem je přítomnost teplotního limiteru TCL, protože při vyšších teplotách zesilovač hned nevypíná.

Pro své velmi dobré parametry a vzhledem k cenám se jistě najde velmi mnoho spokojených zákazníků jak pro "touring", tak i pro pevné instalace.