Fostex D1624

Fostex D1624 & 824
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
112 900,00 Kč

Na první pohled možná pozvolný, ale neodvratný nástup technologie digitálního záznamu zvuku s vysokým rozlišením tzv. High-Density Audio (24 bit/96 kHz) do spotřebitelské oblasti vyvolává zákonitě potřebu odpovídajícího vybavení na straně výroby těchto záznamů, tedy v nahrávacích a postprodukčních studiích

Zatímco se v obchodech se spotřební elektronikou a v mnohých domácnostech pomalu zabydluje DVD a do hry ještě vstupuje formát SA-CD, jen některá studia si mohla dovolit (hlavně díky značným pořizovacím nákladům) záznamový řetězec s rozlišením 24 bit/96 kHz. Paradoxně tak při výrobě prvních nosičů s 24bitovým záznamem lépe posloužil starý dobrý analog než 16bitová digitální technologie. Světoví výrobci profesionálních zařízení však nezahálejí, a tak se nový záznamový formát stává dostupným pro nahrávací studia všech kategorií od těch největších až po malá domácí studia. Uživatelé si mohou vybírat jednak z rozsáhlé nabídky softwaru pro počítačové aplikace, ale také ze stále se rozšiřující nabídky samostatných digitálních rekordérů. My se v následujících odstavcích seznámíme s novinkami firmy FOSTEX, konkrétně s šestnáctistopým hárddiskovým rekordérem D1624 a jeho osmistopým bratrem D824.

Formáty a způsob záznamu

Oba dva jmenované Fostexy D1624 a D824 jsou vícestopé digitální harddiskové rekordéry umožňující záznam a reprodukci v rozlišení 24 bit/96 kHz. Kromě toho se uživateli nabízí možnost využít ještě další formátové režimy, a to buď 16 bit/44,l a 48 kHz nebo 24 bit/44,1 a 48 kHz. Osmistopý rekordér D 824 umí ve všech formátech nahrát osm reálných stop a šestnáct pomocných stop, přehrávat pak osm reálných stop. Šestnáctistopý Dl624 umí ve formátu 24 bit/96 kHz nahrát ,bohužel, pouze osm reálných stop a šestnáct pomocných, přehrávat pak osm reálných stop. V ostatních možných formátech Dl624 nahraje šestnáct reálných stop a osm pomocných, přehrává šestnáct reálných stop.

Jako médium pro vlastní záznam je použit vyměnitelný 3,5palcový E-IDE harddisk. Nahraná data lze samozřejmě zálohovat buď na jedno externí SCSI zařízení, nebo na DAT magnetofon nebo ADAT. Výrobce uvádí, že na disk o kapacitě lO,O G stačí přibližně na 577 minut při rozlišení 24 bit/96 kHz a na l888 minut přibližně 6 bit/44,l kHz. To jsou časy platné pro jednu jedinou zaznamenanou mono stopu. Při vícestopém záznamu je třeba uvedené časy vydělit počtem použitých stop, abychom se dopracovali k tomu, kolik minut se nám vejde na jednu stopu například při šestnáctistopém záznamu.

Ovládací prvky a propojení

Můj popis se bude dále týkat především šestnáctistopého rekordéru Dl624, protože ten jsem měl pro účely testu k dispozici. Rozdíly mezi Dl624 a D824 jsou kromě počtu stop minimální, a pokud bude třeba, zmíním se o nich.

Rekordér konstrukčně vychází z předcházejících l6 bitových modelů D 8O a D l6O. Celý systém je zabudován do jednoduché skříně opatřené úchyty pro montáž do racku. Veškeré vstupy a výstupy, stejně tak propojovací konektory a volné panely pro instalaci příslušenství najdeme na zadní straně skříně. Vpředu je umístěn odnímatelný ovládací panel, na kterém se nacházejí všechny ovladače potřebné k práci s přístrojem, včetně displeje zobrazujícího jak úrovně na jednotlivých stopách, tak rovněž různá hlášení, pomocí kterých se zařízením komunikujeme. Panel se dá díky prodlužovacímu kabelu (nutno dokoupit) umístit až lO metrů od rekordéru. Po odejmutí ovládacího panelu získáme přístup k výměnnému pouzdru pro harddisk. Na ovládacím panelu se tedy kromě zmíněného displeje a tlačítek pro konkrétní pracovní nebo editační režimy nacházejí standartní ovladače pro záznam (RECORD), přehrávání (PLAY), převíjení tam a zpět (REW, FFWD) a STOP. Mezi další obvyklé prvky patří tlačítka pro volbu jednotlivých stop při záznamu a dále u digitálních záznamníků již standardní točítko JOG/SHUTTLE. To slouží jednak pro "převíjení" oběma směry a pro pomalé "převíjení " na obě strany s příposlechem nahraného signálu nebo pro výběr z menu nabízeného pří nastavování různých funkčních parametrů rekordéru a při editaci. Na boku ovládacího panelu pak ještě nalezneme zdířku (l/4 jack) pro připojení nožního pedálu k ovládání letmého střihu.

Propojení s ostatním zařízením v nahrávacím řetězci je možné analogově i digitálně. Jinými sklovy k analogovému mixážnímu pultu rekordér připojíme pomocí nesymetrických vstupních a výstupních konektorů (RCA Cinch) nebo si můžeme dokoupit a nainstalovat karty se symetrickými vstupy a výstupy (Fo5O43 pro Dl624,Fo5O42 pro D824). Analogové propojení s mixážním pultem má u Dl624 omezení v tom smyslu, že lze najednou nahrát pouze osm stop.

K digitálnímu mixážnímu pultu připojíme zařízení pomocí digitálních optických vstupů a výstupů ve formátu ADAT. V tomto režimu ještě musíme provést datovou synchronizaci propojením výstupu WORD OUT na rekordéru se vstupemWORD IN na digitálním mixpultu. Tento systém funguje u všech nabízených formátů kromě 24 bit/96 kHz. Zde si musíme , jak výrobce v manuálu uvádí, počkat na kartu Fo835O s digitálními vstupy a výstupy ve formátu AES/EBU, která má následovat brzo za rekordérem. Mluvíme-li o rozšiřujícím přísluše nství, firma ještě nabízí kartu Fo 8345 SMPTE pro synchronizaci s ostatními záznamovými zařízeními včetně videa. Výše popsané optické ADAT vstupoy a výstupy lze také přepnout do formátu S/PDIF. Ve formátu ADAT výstupy nesou data kanálů l-8, 9-l6 u Dl624 (l-8 u D824) a ve formátu S/PDIF stopy l-2 a 3-4 u Dl624 (stopy l-2 u D824). Vstupy ve formátu ADAT nesou opět data kanálů l-8 a 9-l6 (u D824 l-8) a ve formátu S/PDIF lze použít jako vstu pouze konektor pro kanály l-8, kdy nahráváme signál do stopy l a 2.

Jako další vstupy a výstupy na zadní straně přístroje nalezneme 9pinové konektory RS 422 REMOTE IN a REMOTE THRU, kam můžeme připojit videoeditor a za předpokladu, že máme nainstalovánu kartu Fo 8345, se dá rekordér tímto videoeditorem ovládat. Funkčnost propojení s konkrétním videoeditorem je však nutné odzkoušet. Propojení s audioeditorem však rekordér nepodporuje. Další konektory MIDI OUT, MIDI IN a MIDI THRU spolu s konektory WORD OUT, WORD IN umožňují vzájemné synchronizované propojení až tří nahrávadel dohromady, čímž získáme v případě Dl624 48stopý multitrack a v případě D824 multitrack 24stopý. Přes konektory MIDI můžeme rekordér řídit jiným externím zařízením, např. počítačem. Posledním přípojním místem je už zmiňovaný 5Opinový SCSI port pro připojení jednoho SCSI zařízení.

Instalace a formátování harddisku

Rekordér propojíme některým z výše uvedených způsobů s ostatním zařízením v řetězci a mohli bychom začít pracovat. Nejprve je ovšem nutné do přístroje nainstalovat a zformátovat příslušný harddisk (není součástí příslušenství, je nutno ho zakoupit zvlášť). Předpokládejme tedy, že patřičný disk vlastníme. K vestavbě je dodáváno speciální pouzdro, do kterého harddisk zabudujeme. To by neměl být žádný zvláštní problém, protože tento postup je srozumitelně popsán a vykreslen v přiloženém manuálu. Pouzdro s vestavěným harddiskem pak zasuneme do prázdného slotu na čelním panelu skříně přístroje. Uzamčením zasunutého pouzdra pomocí přiloženého klíče dojde k funkčnímu propojení harddisku s celým systémem. Myslím, že není potřeba připomínat, že veškeré manipulace s diskem provádíme jen tehdy, je-li zařízení odpojeno od sítě.

Po zapnutí rekordér identifikuje typ nainstalovaného harddisku a na displeji zobrazí jeho typové označení a kapacitu. Poté následuje hlášení , jestli je potřeba disk zformátovat, nebo se jedná už o disk zformátovaný. V nabízeném menu si vybereme některý z nabízených formátových režimů. Vše si ovšem musíme předem dobře promyslet a rozhodnout se jednak podle našich vlastních záměrů, podle kapacity nainstalovaného disku a také podle funkčnosti rekordéru v tom kterém formátovém režimu, zvláště pak v režimu 24 bit/96 kHz. Jakákoliv pozdější změna bitového rozlišení a vzorkovací frekvence po zformátování disku je možná pouze reformátováním, což znamená vymazání všech nahraných dat. V rámci formátování disku je nám nabídnuta funkce MULTIPLE UNDO, která je účinná na všechny provedené záznamy, ale zabírá také určitou část kapacity disku. Jestli zvolíme pro tuto funkci režim OFF, pak operace UNDO funguje jen na příslušný poslední záznam. Tuto variantu výrobce doporučuje pro disky s menší kapacitou. Využijeme-li režim MULTIPLE UNDO, máme pak možnost po skončení všech operací na disku "uklidit" pomocí funkce OPTIMIZE. Samotné formátování nám přístroj umožní provést buď standardně (STANDARD FORMAT) nebo rychle (QUICK FORMAT). Rychlé formátování se podle údajů v manuálu doporučuje provádět pouze v nevyhnutelném případě, a to ještě pouze u harddisků doporučených výrobcem pro použití v těchto rekordérech. Přístroj totiž při rychlém formátování nemusí zaregistrovat eventuální defektní místa na disku a máme zaděláno na problémy. Jinak jsme s formátováním v podstatě hotovi. Zbývá nám ještě nastavení interních hodin a můžeme pomalu začít nahrávat.

HD recording a editace

Na ovládacím panelu si zvolíme příslušnou stopu (nebo stopy), do které budeme nahrávat. Podle indikátorů na displeji nastavíme vstupní úroveň signálu a spustíme nahrávání. Displej přístroje zobrazuje buď absolutní čas (ABS TIME BASE), midi hodiny (MTC TIME BASE), nebo hodiny s údaji o taktu a tempu (BAR/BEAT/CLOCK TIME BASE).

Zformátovaný harddisk je ve výchozím nastavení označen (na displeji) jako Program l. Záznam pak v rámci tohoto programu probíhá na časové ose O až 24 hodin. Se záznamem můžeme začít na začátku programu (0 hodin), nebo kdekoliv na časové ose a pokračovat prakticky nepřetržitě až do vyčerpání kapacity disku. Disk je možné rozdělit až na 99 samostatných programů. Každý program má pak svou vlastní časovou osu a platí o něm totéž, co bylo řečeno o Programu l. Rekordér nám umožňuje pojmenování jednotlivých programů a příslušný text je pak zobrazován na displeji.

Nahrávání je možné všemi obvyklými způsoby, tj. jednu stopu po druhé, všechny (které přístroj umí) najednou, playbacky k předehraným základům. Pokud je třeba v nahrané stopě provést střih, není to v digitální doméně žádný problém. Využijeme přitom funkce PUNCH IN/OUT, AUTO PUNCH IN/OUT, AUTO PLAY a AUTO REPEAT. Nastavíme si přesně místa střihu i čas, který požadujeme k najetí do místa střihu (PRE ROLL). Příslušný střih si můžeme opakovaně nazkoušet v režimu REHERSAL, a jsme-li spokojeni, provedeme ho naostro. Přitom nám stále zůstává pojistka v podobě funkcí UNDO a REDO.

Jednotlivé nahrané sekvence (skladby) si můžeme označit jako samostatné programy, nebo je tu možnost mít v rámci jednoho programu více záběrů a ty si můžeme označit pomocí lokátorů (OO-99) uložených do paměti.

Při záznamu určitě oceníme interní metronom, který můžeme navolit z menu rekordéru. Vstupní signál metronomu je u Dl624 na stopě l6, u D824 na stopě 8. Jestli je na těchto stopách již něco nahráno, signál neslyšíme, na výstupu je metronom, ale záznam zůstává zachován.

Pokud jsme všechny stopy včetně pomocných zaplnili, nabízí nám zařízení užitečné editační funkce pro zpracování pořízených záznamů.

VARI PITCH- regulace rychlosti přehrávání v rozsahu +/- 6%.

ERASE- funkce umožňuje"smazání" záznamu ve stopách, do smazaného úseku je vloženo ticho, které nezabírá kapacitu disku.

PROGRAM DELETE- funkce umožňuje "smazání" konkrétního zvoleného programu, které je definitivní, nelze využít UNDO.

COPY+PASTE- data ze zvoleného úseku se zkopírují a přenesou na jiné konkrétní místo. Přenos dat je možný v rámci jednoho programu i mezi různými programy, původní data zůstávají zachována.

MOVE+PASTE- data ze zvoleného úseku se přenesou na jiné místo, zde pouze v rámci jednoho programu, a data na původním místě se mažou.

TRACK EXCHANGE- tato funkce umožňuje vzájemnou výměnu stop reálných a pomocných. Jestliže chceme přehrávat nebo editovat záznam na pomocné stopě, musíme ji pomocí této funkce přesunout a "vyměnit" za stopu reálnou.

Všechny tyto a jinde v textu jmenované funkce si vždy přehledně navolíme na displeji z nabízeného menu a jejich používání není nijak problematické, což nám umožňuje poměrně rychlou práci s nahranými daty.

Dojmy na závěr

Šestnáctistopý harddiskový rekordér FOSTEX Dl624 je velice slušně udělaný multitrack s hlavní výhodou záznamu v rozlišení 24 bit/96 kHz a možností dalších čtyř záznamových formátů, jak už jsem popsal v úvodu.Na tomto místě mi jako zcela zbytečná připadá debata na téma zvukových kvalit, které jsou jasně dány principem, tedy digitálním záznamem zvuku. Tyto a následující řádky se vztahují i na osmistopý model FOSTEX D824.

Uplatnění Dl624 bych viděl hlavně v postprodukčních studiích, kde poslouží jako zařízení pro editační práce, nebo jako master rekordér pro záznam finálního mixu, případně podkladů pro výrobu vícekanálové zvukové nahrávky. Své uplatnění najde i v projektových nahrávacích studiích, zde ovšem záleží na předpokládaném způsobu nasazení rekordéru. V první řadě se opět nabízí využití jako master pro HIGH-DENSITY AUDIO.Pokud budeme například chtít v analogovém nahrávacím řetězci pouze vyměnit stávající šestnáctistopý analogový multitrack a prostě místo něj připojit"digitál" čili Dl624, musíme vzít v úvahu skutečnost, že v běžném analogovém propojení umí Dl624 nahrát pouze osm stop najednou (8in/l6out) a v nejvyšším nabízeném rozlišení celkově pouze osm stop. To nám určitě nebude vadit, jestliže vždy nahráváme tzv. postupně aneb jeden nástroj po druhém. Zde pak využijeme možnosti předmíchávání a též výhod pomocných stop. V opačném případě, kdy jsme zvyklí(nebo je to po nás žádáno) nahrávat co nejvíce nástrojů , mohou nastat komplikace, je-li mezi nástroji , které souběžně točíme, bicí souprava (většinou je). Tady bych viděl možnosti buď v synchronním provozu několika rekordérů, nebo v pořízení digitálního mixážního pultu, popřípadě v kombinaci obojího. To už záleží jen a jen na možnostech toho kterého uživatele (podle mých letmých propočtů jsou dvě D824ky jen o málo dražší než jedna Dl624ka, a to můžeme rovnou točit do všech stop naráz i v nejvyšším rozlišení.

Pokud už vlastníme digitální mixážní pult, výhoda je na naší straně. V digitálním propojení umí FOSTEX Dl624 nahrávat souběžně všech šestnáct kanálů, i když opět s vý jimkou záznamu při nejvyšším rozlišení 24 bit/96 kHz.

Pokud nainstalované medium zaplníme zaznamenanými daty, můžeme, jako u jiných HD systémů, data zálohovat. U tohoto výrobku však díky jeho konstrukci můžeme provést rychlou výměnu samotného harddisku.Vyměnitelný harddisk je podle mě velkou vymožeností tohoto zařízení. Umožňuje mít pro různé účely více disků zformátovaných v různých rozlišeních a také fyzické přenášení záznamového média mezi stejně vybavenými pracovišti.

A úplně na závěr?

HD rekordér FOSTEX Dl624 (též D824) uživateli nabízí mnoho užitečných schopností, i když některé z nich vyniknou teprve až po dokoupení patřičného příslušenství nebo při propojení dvou (tří) přístrojů dohromady, čímž samozřejmě stoupne pořizovací cena. Na druhou stranu však už i v základní verzi umožňuje seriózní práci při záznamu a zpracování zvuku.