Korg Pandora PX5D

Kapesní multiefektový procesor pro kytaru a baskytaru
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 270,00 Kč

Nejednoho muzikanta při pohledu na Pandoru PX5D třeba napadne, zda-li si vývojáři firmy Korg při konstrukci tohoto zařízení nevedli nějak na způsob oné pověstné Pandory řecké; ta, jak známo, vypustila ze své skříňky mezi lidi „všechny bědy světa". O tom, že si pánové od Korgu vedli lépe, poreferuje text následující.

Na úvod nejprve něco obecného faktišismu. Pandora PX5D představuje přenosný multiefektový procesor pro kytaru nebo baskytaru, který využívá proprietární technologii REMS firmy Korg, kdy REMS představuje akronym z „Resonnant structure and Electronic circuit Modeling". Technologie tato má být založena na principu přesné reprodukce úplné (obvodové) charakteristiky akustických i elektrických nástrojů, přičemž je emulována široká škála zvukových parametrů, do níž jsou zahrnuty zvukové vlastnosti emulovaného nástroje (tedy také samotné zpracování, tvar nebo třeba materiál těla), charakteristiky reproduktorů či celých boxů nebo zesilovačů, včetně akustiky prostoru nebo také i charakteru lamp, transistorů apod. Vedle sto osmdesáti typů efektových variací tak procesor nabízí přesně sto presetových programů, kdy od pozice nula nula až po pozici šedesát devět se jedná o programy kytarové, od sedmdesátky do devětadevadesátky pak o programy basové. K těmto uvedeným stům programům je dále navíc možné další stovku programů uživatelsky plně definovat ad libitum. K dispozici je přesně osmnáct modelů kytarových zesilovačů, deset modelů baskytarových zesilovačů a šest typů modelů syntezátorových. Skříňka Pandořina také disponuje sto dvaceti osmi rytmickými a basovými paterny a – last but not least – „trenérem frází", resp. funkcí „phrase trainer", jehož tíží paměť celých osmdesát sekund dlouhá. Vše (nebo alespoň ledacos) uvedené je možné nastavovat (resp. upravovat) pohodlně(ji) z prostředí počítače prostřednictvím softwarového vybavení, dodávaném spolu s PX5D.

Je jistě sympatické – a je to také jedna z velkých devíz tohoto zařízení – že během komunikace Pandory s počítačem (si) mohou data i zvuk (rozuměj: audio) svobodomyslně putovat po cestách USB rozhraní. Přes USB je PX5D také napájena, takže odpadá zhusta častá nutnost vláčet se s adaptérem, který samozřejmě není součástí balení, a nebo se dvěma 1,5 V monočlánky, které už ovšem součástí balení jsou (základní dva vyžadované by pochopitelně na cestách nepředstavovaly až takový problém, ovšem Pandoru prostě jen se dvěma monočlánky po dobu celovečerní hudební reprodukce – dle očekávání – uspokojit nelze). Pro doplnění možností, které PX5D nabízí, zmiňme snad ještě (za)řazení až sedmi efektů v jednom zvukovém programu současně, možnost rozdělení programů do čtyř pozic (A, B, C, D), možnost sestavení dvaceti řetězců v rámci rytmických a basových paternů a v rámci každého tohoto řetězce možnost definice konkrétního postupu (viz níže). Jistou samozřejmost pak představuje příjemně pracující ladička, kterou lze odkontrolovávat pouze vizuálně (což je příjemné během živé produkce), pracující v nastavitelném rozsahu A = 438 Hz – 445 Hz a praktickou se jeví i možnost ovládání Pandory prostřednictvím (až) dvou nožních pedálů.

Šasi tohoto malého (leč jak patrno mocného) zařízení jeví charakter solidní hliníkově se tvářící konstrukce, od které se i co do pocitu pevnosti snad poněkud více odlišuje pouze krytka úložiště pro dva 1,5 V AA monočlánky – jejichž pobyt (Dasein) však v skříňce Pandořině co do své životnosti vpravdě bude podoben životu jepičímu. Ovládací prvky jsou ve shodě s celkovými rozměry zařízení, které je koncipováno coby zařízení přenosné; jsou spíše hodně drobné, ale snad vyjma ovládacího kurzorového „kříže", který je ovšem dokonce větší, než všechny prvky ostatní, není tato jejich drobnost během práce nijak zvlášť na obtíž. Zmíněným kurzorovým křížem se ve vertikálním směru listuje jednotlivými programy či paterny, ve směru horizontálním jsou vybírány jednotlivé efekty právě aktuálního programu, kdy přitom tyto jednotlivé efekty – DYNA (Dynamic), AMP, CABINET, MODULATION, DELAY, REVERB a NR (Noise Reduction) – lze reálně aktivovat, editovat nebo deaktivovat pomocí „value encoderu"(viz dále); prvek kurzorového kříže přitom své využití nalezne také při práci s trenérem.

Na ke kříži protilehlé pozici vedle centrálně umístěného displeje objevíme právě uvedený „value encoder", tedy otočné kolečko, kterým nastavujeme – jak již bylo řečeno – buďto hlasitost nebo hodnoty aktuálně editovaných efektů či programů. Pod tímto „value encoderem" jsou umístěna tři tlačítka: nejprve (postupujeme-li zprava doleva) tlačítko popsané jako TAP – BYPASS; jím buď „časujeme" delay či tempo rytmické sekvence, případně s ním Pandoru přepínáme do modu mute nebo bypass, během kterého je aktivována ladička. Tlačítko EXIT slouží k návratu z editovacího režimu do režimu přehrávacího nebo k návratu do předcházející nabídky aktuální volby té které editované sekvence. ENTER/REC slouží k potvrzení právě definovaného kroku, k zapínání nebo vypínání efektů, či ke spouštění záznamu fráze v režimu funkce „phrase trainer". K přepínání mezi jednotlivými pozicemi paměti jsou logicky určena tlačítka A, B, C, D, přes která je možné dospět nazpět ke kurzorovému kříži, resp. pod něj. Zde se nachází (jako první) tlačítko UTILITY, kterým se vstupuje do (a listuje v) utility režimu (viz text dále), poté tlačítko PHRASE TRAINER, jímž je aktivována právě tato funkce a úplně nakonec tlačítko RHYTM, kterým se otevírá možnost rytmických nebo basových paternů. Nad displejem, který je mimochodem podsvícený (podsvícení lze samozřejmě v případě potřeby vypnout), je možné dále vidět čtyři otočné potenciometry pro nastavení aktuální úrovně gainu, středů, basů, výšek a hlasitosti u modelů zesilovačů, kdy lze tyto úrovně mj. vizuálně poměřovat přes obarvené mechanické indikátory na přední vrchní straně přístroje, totiž nad displejem.

Čelo Pandory perforuje nejprve nalevo výstupní zdířka výstupu – jedná se pochopitelně o stereo výstup, v případě zapojení mono kabelu jde ven pouze levý kanál; hned vedle tohoto výstupu se pak nachází vstup pro footswitch(e). Možnost plurálu zde vytváří k PX5D přiložená rozdvojka, přes kterou se připojují právě dva nožní pedály. V režimu utility lze na tyto pedály nadefinovat například přepínání mezi programy nebo zapínání a zastavování záznamu pro funkci „trenéra". V možnostech této volby není muzikant nijak zvlášť omezován, spektrum definic je příjemně široké. Vrátíme-li se ale nyní ještě k popisu vstupů, resp. výstupů, nalezneme pak napravo nejprve AUX vstup k propojení Pandory s externím audio zařízením (CD, MP3 nebo další libovolný přehrávač – třeba..) a nakonec vstupní zdířku pro připojení samotného nástroje. Mezi touto vstupně/výstupní částí jsou také umístěna přepínací tlačítka pro přizpůsobení úrovně vstupu u aktivních nástrojů nebo nástrojů s vysokou výstupní úrovní (L/H) a přepínač, kterým určujeme, jakým způsobem bude PX5D napájena (USB/non-USB, příp. AC adaptér nebo monočlánky). Konektor USB se nachází na pravém boku Pandory, konektor pro připojení napájecího adaptéru je naopak umístěn na boku levém.

Listování paterny a editace efektů prostřednictvím kurzorového kříže a value encoderu se zdá být věcí již zřejmou, snad jen několik slov k UTILITY tlačítku. Utility mód, který je skrze tento prvek dostupný, otevírá nabídku s volbami vypnutí či zapnutí podsvícení displeje, menu volby s nabídkou transpoziční funkce (viz dále), nabídku s volbou editace funkce „zrušení" basy (viz dále), menu možností optimalizace signálu PX5D podle toho, je-li výstupní signál veden přímo do linkového vstupu nebo je-li veden naopak do aparátu, nabídku menu, v němž je přiřazována daná funkce konkrétnímu pedálu, nabídku editace (úrovní) signálové cesty (USBSEND, USB Receive a AUX=>SEND) a nakonec menu s volbou aktivace příjmu MIDI not prostřednictvím USB (pro kanál 9 zvuky basové, pro kanál 10 bicí). Mezi jednotlivými volbami funkcí se listuje/přepíná opakovaným stiskem tlačítka UTILITY, hodnoty samotné se mění prostřednictvím value encoderu.

PX5D lze propojit (signálově) na několik způsobů, kdy pro každou činnost nebo typ nastavení slouží – řekněme – příslušný typ režimu: play mode, record mode, trainer apod. Prvně tak lze o Pandoře hovořit jen jako o přenosném kytarovém (event. baskytarovém) procesoru. To je případ, kdy je k PX5D připojena jen kytara nebo baskytara a kdy využíváme pouze ovládacích prvků zařízení, včetně presetů (nebo funkcí – trenér), v zařízení uložených. Pak lze ale také samozřejmě připojit k Pandoře další audio zařízení a s přístrojem buďto jednoduše jamovat nebo využít již zmiňovanou funkci „phrase trainer". V případě připojení externího zdroje je nutno vstupní úroveň korigovat na samotném připojeném externím zařízení, nikoliv prostřednictvím Pandory (nebo jinak: na Pandoře samotné). Protože PX5D umí odfiltrovat basovou linku ze signálu externího zdroje tím, že z celkového zvukového spektra vyřízne oblast o nízkých frekvencích, může být tato možnost „jamu" zajímavá třeba právě pro baskytaristy. Funkce je dostupná přes uvedené UTILITY tlačítko. Spolu s touto právě zmíněnou funkcí (Bass Cancel) je nabídnuta také možnost transpozice přijímaného signálu do požadovaného ladění (funkce: „Key transpose"), opět přes tlačítko UTILITY. Úroveň transpozice je nastavována pomocí voliče „value encoder", v rozsahu +/- jedné oktávy, pro tři půltóny v deseti centových krocích a po půltónu pro doladění. Jamovat tedy lze buďto s interprety na nahrávce, která je posílána přes AUX vstup a nebo lze využít toho, že phrase trainer pojme až osmdesát sekund záznamu a nahrát si frázi vlastní. Při nastavování této funkce přes tlačítko PHRASE TRAINER tak lze zvolit, bude-li nahráván signál, který je přijímán na AUX vstupu (tedy ona o několik řádků výše uvedená možnost), nebo má-li být zaznamenáván signál připojené kytary či baskytary (tedy vlastně ze standardního IN vstupu), případně lze zaznamenat smíchaný signál jak z AUX, tak z IN nástrojového vstupu. Nakonec je možné vybrat možnost JAM, kdy je nahráván poslední navolený (resp. použitý) rytmický patern, spolu se signálem z IN, tedy z připojené kytary či baskytary. Po nastavení zdrojů pro nahrávání se záznam spustí tlačítkem ENTER/REC, samotný záznam je odpočítáván na displeji Pandory; k ukončení nahrávání dojde buďto automaticky po vyčerpání časové kapacity záznamu nebo lze záznam ukončit opět tlačítkem ENTER/REC, případně tlačítkem PHRASE TRAINER, event. stiskem kurzorového kříže směrem doprava; zaznamenaná sekvence začne být ve smyčce přehrávána. Během přehrávání lze měnit rychlost záznamu prostřednictvím value encoderu a to beze změny ladění. Nahranou frázi lze uložit, ovšem jen do okamžiku vypnutí procesoru.

Jako jistě užitečnou funkcí této Pandory se pak určitě jeví být dostupné rytmické možnosti – tedy nikoliv pouze funkce metronomu, nebo soubory rytmických paternů, ale především možnost řadit tyto paterny za sebou v sekvencích do tzv. chain – sledů, kdy v jednom chainu může být zařazeno až šestnáct paternů; v PX5D je tak již vytvořeno dvacet rytmických sledů (blues, pop, reggae, latin apod.). Přitom podobně jako u paternů lze i u chainu nastavit opakování, tempo, klíč/tóninu a samozřejmě hlasitost (takže dostaneme třeba základní dvanáctkové blues v A v 80 bpm přehrávané ve smyčce); volitelně lze také zvolit reverbaci. Protože základem každého chainu je patern a PX5D disponuje – jak uvedeno na začátku – sto dvaceti osmy rytmickými a basovými paterny, kdy přitom pro rytmický patern existuje možnost až dvou variací k základní formě paternu, je škála variant, které lze při vytváření chainů dosáhnout, příjemně široká. Vedle paternů a chainů Pandora obsahuje také několik tzv. demo songů – ty však jsou již bez jakékoliv vazby na chainy nebo na paterny samotné.

Vedle sice improvizovaného, přesto na své možnosti poměrně sofistikovaného bubeníka (?), je však možné použít PX5D také jako USB rozhraní, s jehož pomocí lze nahrávat audio tracky do libovolného DAW softwaru. Tak jsou na k Pandoře dodávaném CD umístěny USB-MIDI drivery, USB-ASIO drivery, dokumentační soubory a především pak Ableton Live Lite 6 Korg Edition. Vše je přitom přehledně zabaleno v PX5D aplikačním instalátoru – tedy vlastně v takovém nijak složitém menu, které má za úkol provést majitele instalací příslušných aplikací pěkně jednu po druhé. Osobně ovšem doporučuji před instalací z CD prověřit možnost aktuálního vydání dodaného SW na stránkách výrobce, samozřejmě včetně příslušných KORG ovladačů. Doporučení je po praktických zkušenostech určitě platné nejen pro nejablečné majitele. Instalaci Pandory do prostředí Windows je tedy nutno zahájit ještě před jejím připojením a to instalací USB-MIDI driverů. V případě předpokládaného využití USB konektivity pro komunikaci audio dat s DAW SW (v našem případě již jmenovaném a přiloženém Ableton Live Lite 6 Korg Edition) je pochopitelně doporučena i instalace ASIO driverů. Po nainstalování všech těchto ovladačů a připojení zařízení se v nabídce Start systému Window$ objeví složka Korg, která obsahuje podsložku Korg USB-MIDI Driver Tools a podsložku PX5D SoundEditor. První uvedené podsložce není třeba věnovat nijak zvláštní pozornost, zato SoundEditor bude majitel PX5D využívat spíše častěji, než jen často – pomocí této aplikace lze totiž řadit a nastavovat parametry efektů Pandory (alespoň dle mého názoru) pohodlněji, než přímo na procesoru samotném. Podobně lze využít toto rozhraní k řazení a práci s paterny, při vytváření nebo editaci chainů. Instalace Ableton Live Lite 6 Korg Edition je triviální záležitostí, kterou při prvním spuštění programu „ruší" snad jen požadavek online registrace produktu, kdy je až po zadání a odeslání produktového čísla dodaného spolu s instalačním CD u Pandory, SW plně funkční. Práce s tímto programem principiálně odpovídá práci s programy podobného typu a v případě, že by uživatel váhal nebo dokonce nevěděl „jak dál", lze využít praktické video návody, které jsou dostupné (v případě, že je pracovní stanice online) přímo z webu výrobce. Komplexní popis samotného programu se zdá být již nad rámec tohoto textu. Zbývá snad jen ještě dodat, že pro přímé nahrávání výstupu Pandory, rytmických smyček a frází, nahraných v modu phrase trainera, je třeba v UTILITY menu nastavit výstupní úroveň pro položku USBSEND. Stejně tak je třeba pod stejným tlačítkem (UTILITY) nastavit úroveň audio signálu přijímaného přes USB a to pod položkou „USB RCV." V případě, kdy je požadováno posílat přes USB také signál, přicházející z AUX vstupu, je nezbytné, opět v menu UTILITY, mít aktivní položku AUX>USB.

Na úplný závěr se tedy vraťme k úvodní otázce ohledně „běd". Jak vidno, pánové od Korgu si opravdu vedli lépe, než ona původní Pandora a vypustili do světa opravdu hodnotnější “skřínku”, než pouhé „bědy" (o tom není pochyb). Kdybych pak měl něco PX5D vytknout, byla by to možná ne snad ani tak kvalita vložených programů, jako jejich použitelnost. Ale to je jistě také jen věc vkusu – někomu mohou futuristicky (nebo kosmicky?) znějící zvuky naopak vyhovovat, u někoho snad mohou dokonce podnítit tvůrčí schopnosti a je také pravdou, že je zde možnost poměrně značné editovatelnosti – zde musím zmínit třeba inteligentní pitch shifter nebo širokou škálu parametrů u právě syntezátorových zvuků – a to rozhodně nemluvím o všem. Zajímavé pro někoho také může být to, že – alespoň podle mých zkušeností – není tak úplně podstatné, jakou kytaru do PX5D zapojíte. Je jedno, jedná-li se o „Jolanu z půdy" nebo o custom nástroj vyšší třídy. Určitě je ale poznat rozdíl ve výstupu v závislosti na použitých sluchátkách či reprosoustavě. Na tomto „místě" se šetřit určitě nevyplatí.

Ve své cenové relaci tak toto zařízení, spojující v sobě kytarový (basový) efektový široce editovatelný procesor, sofistikovaného rytmického pomocníka, nástroj na procvičování frází (sól nebo vlastně prakt. čehokoliv v rámci osmdesáti sekund) a kalibrovatelnou ladičku – a které navíc poslouží jako USB audio interface, stojí (přinejmenším) za úvahu.