Phonic PAA-1

Zvukařům po ruce
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
13 990,00 Kč

Pokud se nemýlím, tak speciální měřící a testovací přístroje nejsou zatím mezi českou zvukařskou obcí příliš rozšířeny, protože to většinou vyžaduje určitou investici, kterou každý zvukový technik raději použije na nákup nějakého, z jeho pohledu praktičtějšího zařízení a při práci se pak spolehne na své vycvičené ucho.

Nároky na provoz zvukových zařízení a zvukových aparatur vzrůstají, používají se čím dál složitější zvukové řetězce a ne všechno už se dá podle ucha odpovědně nastavit. Proto by ve výbavě zvukového technika neměl chybět nějaký komponent pro provádění základních měření a nastavení celého zvukového systému. Je možné si pro konkrétní měření či nastavení pořídit konkrétní jednoúčelový měřící přístroj a nebo se poohlédnout po nějakém univerzálním a také levnějším zařízení, které umožní provádět potřebná měření s vyhovující přesností a ve vyhovujícím rozsahu. Jestli patříte mezi ty, kteří nad něčím podobným přemýšlejí, tak právě vám jsou určeny následující řádky.

Charakteristika

Osobní audio asistent Phonic PAA 1 patří mezi univerzální měřící zařízení, která umožňují provádět různá měření v oblasti zvukové techniky a na základě naměřených hodnot pak provést potřebné nastavení zvukového zařízení. Přístrojem můžeme provádět měření ve třech základních oblastech. V prvé řadě je to měření frekvenční charakteristiky zvukové aparatury v daném prostoru pomocí 31pásmového třetinooktávového analyzéru v reálném čase a zároveň také měření celkové úrovně akustického tlaku (SPL) zvukového systému, nebo úrovně akustického tlaku dosahované na jednotlivých frekvencích. Další oblastí, kde lze PAA1 použít, je měření linkových napěťových úrovní na vstupech a výstupech audio zařízení (mixpulty, zesilovače, záznamová zařízení, a pod.). Naměřené hodnoty přístroj zobrazuje buď ve voltech a nebo rovnou v decibelových hodnotách. Do třetice lze pomocí tohoto měřícího přístroje testovat mikrofonní a linkové propojovací kabely. Testovat lze jednak průchodnost kabelů (není-li některý vodič přerušen) a u symetrických vedení také správné sfázování jednotlivých vodičů. Pokud má být tato stručná charakteristika úplná, je třeba zmínit, že PAA1 umožňuje ukládání naměřených veličin do vnitřní paměti, umí provést výpočet průměru z naměřených hodnot a veškerá uložená data lze pomocí propojovacího kabelu přenést do počítače k dalšímu zpracování nebo archivaci.

Popis zařízení

Měřící přístroj PAA1 je výrobcem pojmenován jako Personal Audio Assistant, čili osobní audio asistetnt a já bych do názvu ještě doplnil slůvko kapesní, protože celé zařízení není o moc větší, než běžná kalkulačka. Rozhodně se vejde do každé běžné kapsy. Přední plochu přístroje z větší části zabírá displej, na kterém se zobrazují veškeré změřené údaje a menu přístroje. Dál se zde nachází už jenom tlačítko zapnutí přístroje (vypínání se provádí v menu přístroje, protože před vypnutím se vždy ukládají naměřená data). Vezmeme-li měřič do dlaně, tak na levém boku v úrovni palce levé ruky nahmatáme zcela zapuštěné kolečko točítka, pomocí něhož listujeme v menu PAA1 a jehož stisknutím potvrdíme vybranou volbu. Na této straně také nalezneme dvě vstupní zdířky pro konektory typu mini jack. První od vrchu je vstup Line pro připojení PAA1 k měřenému zařízení měříme-li napětí (obdobně jako při měření voltmetrem). Druhá zdířka slouží k připojení kabelu s konektorem RS232 pro přenos dat do počítače, který pracuje pod Windows. Levá strana je ještě vybavena konektorem pro připojení speciálního kabelového adaptéru pro testování audio kabelů a pak také ještě zdířkou pro napájecí adaptér. Na pravém boku PAA1 je pouze držák s měřícím mikrofonem, který je nezbytnou součástí zařízení. V úpravo nahoře je pak pro tento měřící mikrofon zdířka. Zadní strana přístroje je osazena závitem pro montáž PAA1 na stativ, aby si uživatel uvolnil ruce k jiné užitečné činnosti a je zde také kryt prostoru pro baterii (lze použít pouze speciální typ lithiové baterie CR-P2 (běžná baterie pro videokamery). Abych byl i v tomto popisu úplný, k přístroji je dodáván jako příslušenství síťový adaptér, speciální adaptér na test kabelů, kabelová redukce pro propojení PAA1 s počítačem (PC) a koženkové pouzdro pro bezpečnější přenášení přístroje.

Funkce PAA1

Měření analyzérem v reálném čase, měření úrovně akustického tlaku SPL 

Vždy po zapnutí přístroje se na displeji objeví funkce analyzéru v reálném čase (RTA). Po stisknutí točítka se na displeji ukáže menu přístroje, ve kterém si vyberete požadovanou funkci, nebo nastavení. Pokud chcete provést měření zvukového PA systému pomocí analyzéru, musíte před zapnutím přístroje nejprve našroubovat do příslušné zdířky měřící mikrofon. Pak je postup následující: do zvukového systému pustíte tzv. růžový šum z generátoru, nebo z nějakého testovacího cédéčka a zapnete PAA1. Po krátké prodlevě se na displeji objeví funkce analyzéru. Uvidíte sloupce jednotlivých frekvencí a také celkovou úroveň akustického tlaku, kterou měřený PA systém v daném prostoru vyvíjí. Jestli chcete změřit pouze úroveň akustického tlaku SPL, stisknete a podržíte točítko a displej se přepne do režimu měření aktuální hodnoty akustického tlaku v decibelech. Provádíte-li frekvenční analýzu zvukového systému, zůstanete samozřejmě ve funkci analyzéru. Potom máte následující možnosti. Naměřené hodnoty uložit do paměti přístroje. Vyžadují-li to okolnosti, můžete měření opakovat několikrát po sobě a hodnoty opět uložit do paměti a potom provést pomocí funkce Average výpočet průměru z naměřených hodnot. Opět, pokud to potřebujete, pomocí funkce Value můžete sledovat úroveň postupně na jednotlivých vybraných frekvencích. Funkce EQ setting vám zobrazí odchylky jednotlivých frekvencí od ideálního vyrovnaného průběhu což vám zároveň ukáže, kolik by bylo potřeba přidat , nebo ubrat jednotlivým frekvencím na grafickém ekvalizéru testovaného zvukového systému, aby bylo v daném prostoru dosaženo pokud možno co nejlepší reprodukce. Tato měření je možné provádět běžným způsobem (v menu označeném Flat), kdy jsou naměřené hodnoty poměřovány jako kladné a záporné odchylky od ideálního rovného průběhu v celém frekvenčním spektru. Vedle toho PAA1 umožňuje i méně obvyklé měření tzv. váženou křivkou typu A a C, kdy jsou naměřené hodnoty poměřovány jako odchylky od normou definované křivky frekvenčního průběhu. Tyto křivky typu A a C byly definovány americkou normou ANSI (American National Standards Institute) a jsou odvozeny od proměnlivé citlivosti lidského ucha na jednotlivé frekvence ve slyšitelném spektru. Proto při měření pozor, výchozí nastavení analyzéru je pro měření váženou křivkou typu A!

Měření napěťových linkových úrovní

Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu měřit napětí na výstupech mixážního pultu, předzesilovače, magnetofonu, nebo jiného audio zařízení, potřebujete k tomu milivoltmetr. Ke stejnému účelu můžete použít také PAA1. Odpojíte měřící mikrofon, umístíte ho do držáku a na vstup Line připojíte výstup měřeného zařízení. Zapnete měřící přístroj a v menu zvolíte režim měření SPL/Line. Měření napětí můžete provádět ve třech hodnotách: přímo ve voltech, nebo v decibelových hodnotách dBu a dBV. Hodnoty dBu použijete při měření profesionálních a symetricky zapojených zvukových zařízení, kde je 0dBu vztaženo k napěťí 0,775 V. Hodnoty dBV použijete při měření poloprofesionálních a domácích audiozařízení, kde je 0dBV vztaženo k napětí 1V. Obsluha přístroje je v tomto režimu provozu úplně stejná jako v předcházejícím režimu analyzéru. Stejným způsobem lze nakládat a manipulavat s naměřenými daty. Při měření linkových úrovní se nejprve na displeji zobrazí frekvenční pásma analyzéru a to umožňuje proměření celkové přenosové frekvenční charakteristiky reprodukčních, nebo i záznamových zařízení. Pokud ale chcete sledovat pouze výstupní napětí, stisknete a chvíli podržíte točítko a displej se přepne na stupnici voltmetru, který pak ukazuje aktuální napětí ve voltech, jednotkách dBu, nebo dBV.

Testování audiokabelů, testování fáze

Pro tento účel je k PAA1 dodávána speciální kabelová redukce, kterou na jedné straně připojíme do přístroje a na druhé straně jsou pak dva konektory XLR, „samec a samice“. K nim připojíme testovaný kabel (výrobce předpokládá symetricky zapojený, osazený konektory XLR). V menu PAA1 zvolíte funkci test a na displeji se ukáže buď správné, nebo chybné propojení jednotlivých vodičů testovaného kabelu. Obdobným způsobem si sfázování kabelů. Zvolíte v menu přístroje funkci Phase Check a stiskem točítka funkci aktivujete. Displej pak zobrazí následující hlášení: otazník znamená, že do měřícího přístroje nepřichází žádný signál, tudíž že je vodič přerušen (nevede). Zobrazené znaménko plus značí, že je signál ve fázi a naopak znaménko mínus signalizuje signál v protifázi. Tímto způsobem poměrně snadno v běžném provozu prověříte všechny použité audiokabely a vyhnete se tak problémům s přerušenými dráty, nebo s rozfázováním kabelů díky nesprávnému zapojení kontaktů v konektorech.

Naměřená data

Osobní asistent PAA1 umožňuje uložení naměřených dat do interní paměti. Tato paměť má šestnáct bloků. Deset paměťových bloků je označeno číselně 1 - 10 a do každého bloku je možné uložit data z jiného měření. Zbývajících šest paměťových bloků je označeno písmeny A - F pro uložení průměrných hodnot získaných kalkulací z dat uložených v blocích 1 - 10. Ukládání naměřených dat do paměti se provádí klasicky použitím funkce Store a přidělením čísla paměťového bloku kam chceme data uložit. Takto uložená data lze kdykoliv a kdekoliv znovu vyvolat pomoci Recall. Nepotřebná data z paměťových bloků vymažeme pomocí Clear. Navolením funkce Average a volbou dat z některé , nebo ze všech deseti paměťových bloků je možné provést zmíněnou kalkulaci průměrné hodnoty a výsledky těchto kalkulací uložit do paměťových bloků A - F. Jak bylo řečeno v úvodu, veškerá data lze pomocí příslušného propojovacího kabelu (dodáván k přístroji) přenést do počítače pro případné další zpracování, nebo archivaci. To například umožní vytvořit si doma banku dat naměřených v různých prostorách a při dalším ozvučování v tomtéž místě lze provést nastavení zvukového systému podle údajů získaných při předchozí akci.

Závěr

PAA 1 není sice žádným audiozařízením ke zpracování a reprodukci zvuku, ale jeho profil na stránky Music Store určitě patří, protože se jedná o kompaktní univerzální analytický a měřící přístroj, který umožní každému zvukovému technikovi rychlou kontrolu a nastavení parametrů ozvučovacího PA systému, nebo jakéhokoliv jiného audiozařízení. Tento nenápadný přístroj při praktickém použití zastane funkci spektrálního analyzéru v reálném čase, funkci voltmetru, ohmetru a měřiče fáze, přičemž veškerá naměřená data uchovává pro pozdější vyhodnocení a další zpracování. To, co se stává praxí u velkých ozvučovacích firem je teď také dostupné lokálním zvukařským týmům, kterým takový přístroj jako je PAA1 pomůže zkvalitnit a zrychlit jejich práci. Kvalitní reprodukce zvuku rovná se „spokojený zákazník“, ale to jistě dobře zná každý sám.