Olympijské hry Londýn 2012

Audio systém pro hlavní ceremoniály – Případová studie
Kategorie: 
Autor: 
LOH 2012 - ozvučení

Jakmile padlo rozhodnutí, že ozvučovací systém pro Olympijské a Paralympijské hry ​​2012 na Olympijském stadionu v Londýně bude značky L-ACOUSTICS, byl celý realizační tým postaven před velmi náročný úkol: Zajistit výjimečný zvuk pro zbrusu nový stadion s kapacitou 80 000 lidí, který bude dějištěm nejen slavnostních zahajovacích a závěrečných ceremoniálů Olympijských a Paralympijských her 2012, ale po dobu 29 dnů i všech atletických disciplín.

Splnění všech požadavků vyžadovalo použití dosud nevídaného množství techniky. I největší touringové koncertní systémy obvykle nepotřebují více než 100 velkoformátových Line Source boxů, na Olympijském stadionu jich však bylo více než dvojnásobek. Scott Willsallen, projektant audio systému zodpovědný za návrh a implementaci technologie na Olympijském stadionu, říká: „Nikdy předtím jsem se žádným systémem nevyslal do éteru tak obrovský výkon. A pokud jsme si s L-Acoustics vědomi, ani nikdo před námi nikdy nezapojil dohromady do jediné sítě takové množství zesilovačů.“

Celkový počet   -  Produkt

220   -  L-Acoustics V-DOSC

100  -   L-Acoustics KUDO

88    -   L-Acoustics SB28

51    -   L-Acoustics ARCS II

70    -   L-Acoustics LA-RAK

18    -   L-Acoustics 8XT

18    -   L-Acoustics 12XT

18    -   L-Acoustics 108P, SB18 a LA8 pro nearfield monitoring 

22    -   RCF ART322i

Celý ozvučovací systém tvořilo 22 clusterů, sestavených z 220 velkoformátových WST Line Source boxů V-DOSC a 51 Constant Curvature WST Line Source „downfill“ boxů ARCS II. Jednotlivé clustery byly zavěšeny na zakázkovém visutém lanovém kruhovém nosníku, vyrobeném speciálně pro olympiádu. Další dva clustery, každý sestavený z 6 WST Line Source boxů KUDO, byly uchyceny na střešní konstrukci stadionu. Pro zahajovací a závěrečný ceremoniál byl ozvučovací systém doplněn dalšími 88 boxy KUDO a 88 subwoofery SB28. Celý systém napájelo celkem 70 touringových racků LA-RAK. Zařízení dodaly produkční společnosti Delta Sound, Norwest Productions, Autograph a Britannia Row Productions.

Scott Willsallen

Scott je předním odborníkem na návrh audio systémů pro většinu významných mezinárodních akcí. Má kredit audio designéra několika olympiád a od roku 2003 i ceremoniálů Asijských sportovních her a Her Commonwealthu. O svých zkušenostech audio designéra ozvučovacího systému pro Olympijský stadion a Olympijské hry v Londýně 2012 Scott Willsallen napsal: 

Pro ceremoniály na Hrách Commonwealthu v Melbourne 2006 jsem použil systémy L-Acoustics KUDO vystackované na zemi. Od té doby jsem je použil na ceremoniálech Asijských her 2006 v Dauhá, Olympijských her mládeže 2010 v Singapuru a zahajovacím ceremoniálu Světového poháru v rugby 2011 v Aucklandu na Novém Zélandu. Ta skutečnost, že KUDO bylo predikovatelné, spolehlivé a produkovalo excelentní zvuk, mi pomohla úspěšně zvládnout všechny akce.

Mně i Bobbymu Aitkenovi (sound designér ceremoniálů) bylo od začátku jasné, že na za-hajovacím i závěrečném ceremoniálu vystoupí někteří ze světoznámých umělců. Oba ceremoniály velmi spoléhaly na zvukový doprovod, jehož úkolem bylo nabudit publikum a vystupňovat jeho vzrušení. Návrh systému měl překonat očekávání hudebních režisérů, účinkujících, živého publika i světových médií. Vedle plánování ozvučovacího systému pro všechny ceremoniály jsme museli počítat i s ozvučením všech atletických disciplín, pořádaných během her přímo na Olympijském stadionu (to se často řeší jako samostatný projekt). Jak připomněl Roland Hemming, technický manažer audio z LOCOG: „Sportovní program byl mnohem náročnější než na předchozích olympiádách. Bylo proto nutné použít i rozsáhlejší PA systém.“

Abychom pro Londýn 2012 postavili co nej-lepší zvuk, využili jsme mnoha zdrojů – nejlepší společnosti, nejlepší techniku a nejtalentovanější lidi, kteří spolu pracovali několik měsíců, a v některých případech i několik let. Potřebovali jsme také jedinečný ozvučovací systém, kte-rý by měl minimální vizuální dopad a po dobu obou her (olympijských i paralympijských) byl schopný poskytnout nejen nejlepší mož-nou kvalitu poslechu pro všechny ceremoniály, ale také špičkový zvukový doprovod pro všechny atletické disciplíny na dráze i hrací ploše. To, co udělalo Olympijský stadion v Londýně alespoň vizuálně a akusticky naprosto jedinečným, byl velkolepý lanový kruh nesoucí clustery pro ozvučení horních tribun. Byl napnutý nad diváky a atlety téměř čtyři měsíce, bez ohledu na počasí. Hlavní oblastí zájmu designerů ozvučovacího systému byla geometrie prostoru, uvnitř kterého měli pracovat. Londýn 2012 navíc přinesl několik speciálních výzev, které jsou podrobněji diskutovány v této studii.

Rád bych si myslel, že úžasné výkony atletů způsobil skvělý ozvučovací systém, ale asi se na tom podílela i léta trénování a vynaloženého úsilí. Atmosféra byla fantastická! Pokud byste však odebrali jakýkoliv prvek, velmi by utrpěla. Taková přehlídka sportů, jakou je olympiáda, klade důraz na všechny disciplíny a každý prvek této prezentace je stejně důležitý. Velmi mě tě-ší, že Londýn 2012 měl nejlepší zvuk ze všech dosud pořádaných olympiád. Jako designér audio systému pro Londýn 2012 jsem v následující studii detailně popsal proces návrhu a realizace.

CÍLE NÁVRHU PRO LONDÝN 2012

Princip návrhu 

Většina mých předchozích návrhů používala na zemi rozmístěné distribuované zdroje, umožňující dolní tribuně lépe lokalizovat místo dění. Podle mých zkušeností dochází při rozdělení pokrytí mezi horní a dolní tribunu ke znatelnému zlepšení. Základem návrhu pro Londýn 2012 proto byl kruh se zavěšenými clustery pro ozvučení horních tribun a na zemi vystackované a do kruhu rozmístěné clustery pro ozvučení dolních tribun. 

Při návrhu jsem se snažil dosáhnout co nejlepšího vertikálního pokrytí s minimálním množstvím prvků, a pak s co nejmenším množstvím clusterů zajistit co nejlepší pokrytí v horizontální rovině. Dosažení minimálních požadavků na napá- jení bylo už od počátku dáno výběrem vhodných Line Source systémů. Velká plocha stadionu byla vyhrazena světovým médiím. Televize zabírala kus dolní tribuny. Tisk byl ve stejné části stadionu, ale na horní tribuně. Držitelé vysílacích práv z celého světa měli svá komentátorská stanoviště na dolní tribuně určené pro média; odtud mohli ceremoniály sledovat a komentovat. Při prověřování specifikací se ukázala potřeba zatlumení dolní tribuny v části určené médiím. To umožnilo maximálně čistý hlas komentátorů, aniž by komentátoři přišli o strhující atmosféru a vzrušující zážitky. Ozvučení spodní tribuny s médii bylo nakonec nastaveno o 6 dB níže, než ozvučení zbytku stadionu. Horní tribuna žádný útlum nepotřebovala.

Střídavá Levá / Pravá

Co největšímu počtu posluchačů jsme se sna-žili poskytnout určitý stereofonní zážitek. I když je to u distribuovaných systémů často obtížně postřehnutelné, nakonfigurovali jsme signálové cesty k zavěšeným a na zemi vystackovaným clusterům jako střídavé rozložení levá/pravá.

Atletika

Velmi záhy padlo rozhodnutí, že zavěšený ozvučovací systém pro ceremoniály bude použit také pro atletiku. To vyžadovalo doplnění zavě- šených clusterů o další boxy, které by rozšířily pokrytí i na dolní tribuny. Toto doplňkové pokrytí bylo při ceremoniálech vypnuté.

Umístění reproboxů

Spojitý závěsný nosník, resp. montážní lanový kruh, kopíroval oválný tvar plochy herního perimetru. Kruh byl navržen tak, aby byl vzdálen asi 30 metrů od okraje stávající střechy stadionu a vyvážen ve výšce kolem 30 m nad plochou. Geometricky to byla ideální pozice pro zavěšení clusterů.

Samotný závěsný nosník byl kruh z jednoduchého 48 mm pružného ocelového lana, přivázaného 56 radiálními lany menšího průměru k podpůrné střešní konstrukci stadionu. Každý cluster byl zavěšený z důvodu zajištění stability na spoj lanového kruhu a napínacího radiálního lana. Závěsné pozice také musely zohledňovat polohu olympijského kotle a všech míst, kde se mělo odehrávat něco zajímavého.

Vlastní proces návrhu

Olympijský stadion byl pro mne neobvyklý případ, protože byl právě dokončen. Měl jsem proto k dispozici nejen přesné CAD soubory, ale mohl jsem si celý stadion projít a získat tak mnohem konkrétnější představu, kam a jak systém do prostoru umístit. 

Proces návrhu začal vytvořením EASE modelu z CAD souboru. Tento model jsme použili ke zkouškám různých systémů, které nakonec přinesly 5 různých návrhů, včetně varianty s L-ACOUSTICS. Jakmile jsme stanovili 5 finálních variant, začala fáze detailního rozpracování. Návrh systému L-ACOUSTICS jsme vytvořili pomocí 3 D simulačního softwaru SOUNDVISION s některými analýzami odrazových ploch v EASE. 

Geometrie prostoru

Prostor je z hlediska tvaru relativně jednoduchý a konzistentní. Jsou zde pouze tři architektonické prvky, které narušují konzistenci profilu dolní a horní tribuny - prostor severní a jižní video obrazovky a prostřední tribuna na západní straně. Základní myšlenkou návrhu bylo použít konzistentní pole ze zavěšených a na zemi vystackovaných clusterů. Tento přístup perfektně vyhovoval 2/3 plochy stadionu, nicméně jsem očekával, že střední tribuna na západní straně bude díky změně profilu vyžadovat zvláštní procesing. Ten se měl řešit až během procesu ladění a uvádění systému do provozu. 

Délka zavěšeného clusteru

Pro dosažení rovnoměrného poslechu po celé horní tribuně musel mít každý clustr 10 boxů L-Acoustics V-DOSC. Toto množství V-DOSC také poskytlo délku clusteru přes 4,5 m, potřebnou pro užitečné řízení směrové charakteristiky na nízkých frekvencích.

Úhel mezi jednotlivými boxy V-DOSC v clusteru jsme upravili tak, abychom dosáhli ploché výkonové odezvy s maximální odchylkou +/- 1 dB. S 22 clustery se nám podařilo docílit nejlepší rovnováhy mezi stereofonním vjemem a snahou vyhnout se příliš velkému překrývání a tím i snižování srozumitelnosti. Tento počet clusterů také optimálně korespondoval s geometrií napnutého lanového kruhového nosníku. U všech 22 clusterů bylo také třeba řešit potřeby atletiky. Boxy V-DOSC zajistily excelentní pokrytí horních tribun a horní a střední tribuny na západní straně. Pokud měly zavěšené clustery pokrýt i dolní tribuny, musely být patřičně rozšířeny.

Naplánovali jsme použít pro atletiku V-DOSC s širším full-range presetem, který by dodával chybějící basy. Počítali jsme i s možnou úpravou ekvalizace systému, abychom rozšířili frekvenční rozsah. Tento postup poskytl dostatečně silný přenos na 40 až 80 Hz, downfilly pro dolní tribunu tak mohly být dvoupásmové boxy. To bylo výhodné z hlediska počtu zesilovačů i celkové váhy systému. Jako na zavolanou představil přibližně ve stejnou dobu L-ACOUSTICS Constant Curvature Line Array Source boxy ARCS II, které měly potřebný výkon a požadované pokrytí zvládly pouze se dvěma boxy. Doplnění páru ARCS II ke každému zavěšenému clusteru zajistilo excelentní downfill pokrytí celé dolní tribuny.

Stackované clustery

Na zemi vystackované clustery, viz. obrázek 8, se skládaly ze čtyř boxů KUDO a čtyř subwooferů SB28. Protože má KUDO relativně nízký profil, byla svislá výška clusteru při uvedeném počtu boxů ještě přijatelná. 

Smyslem návrhu bylo vytvořit vedle vodorovné řady SB28 ještě cluster s řízením směrové charakteristiky v horizontální rovině. Ovládání vertikální směrové charakteristiky nás nezajímalo, cílem bylo minimalizovat počet subbasových zdrojů slyšitelných v libovolném poslechovém místě, aby se zlepšila účinnost a čistota systému. Metoda byla velmi úspěšná a rozhodně ji ještě někde použiju.

Vyplnění hluchých míst Ozvučovací systém byl rozložen rovnoměrně po celém geometrickém obvodu prostoru, nevyhnutelně se však objevila řada překážek, jako byla pódia, platformy pro kamery a dekorace, vytvářejících akusticky odstíněná místa. Původní návrh to předpokládal a počítal s celkem osmi koaxiálními reproboxy 12XT, které byly připraveny k rozmístění podle potřeby každého ceremoniálu.

Instalace systému

Způsob instalace a koncept zavěšení systému vymyslel Jeremy Lloyd (technický manažer, staging a design). Všech 22 clusterů bylo nainstalováno během 4 dnů. Zakázkový rigging pro V-DOSC a downfilly ARCS II se skládal z bumperu, vertikální páteřní konstrukce, žebříku pro světla a úchytů ARCS. Všechny části byly spojeny do jedné pevné konstrukce, podpírající V-DOSC od shora až dolů.

Instalace zesilovačů

Londýnský Olympijský stadion má těsně nad okrajem střechy po celém obvodu technickou lávku. Na této lávce jsou rozestavěny různé místnosti pro technické vybavení, jako je automatické řízení, distribuce napájení a přípojná místa do audio sítě. Zesilovače jsme volně rozmístili podle přípojných míst, avšak s ohledem na nejdůležitější požadavek – minimalizovat délku reproduktorových kabelů při zajištění ochrany racků se zesilovači. Délka kabelů k zavěšeným clusterům nepřesáhla 50 m a všechny zesilovače byly dobře chráněny proti každodennímu londýnskému dešti.

Síťování a distribuce signálu

Základem páteřní sítě pro přenos signálů a dat byl čtyřjádrový optický kabel. Dvě jádra jsme použili pro uzavřenou smyčku sítě Optocore zajišťující přenos všech signálů skrz celý systém. Druhý pár optických vláken byl připojen k hlavnímu datovému přepínači. Tuto síť jsme si pojmenovali Audio LAN.

Síť Audio LAN jsme rozdělil do čtyř větví VLAN, z nichž jedna byla určena pro LA NETWORK. S 200 zesilovači LA8 na síti bylo velmi důležité naplánování a naprogramování síťových IP adres. Každý zavěšený cluster používal 6 zesilovačů LA8 - 5 pro V-DOSC a 1 pro ARCS II. Každý FOP cluster pak 3 zesilovače LA8 – 2 pro KUDO a 1 pro SB28. Každý blok tak potřeboval celkem 9 IP adres.

Hluková zátěž

Z hlediska hlukových limitů jsme netrpěli žádným skutečným omezováním výkonu. Kdykoliv byl systém v provozu, používali jsme v FOH kalibrovaný záznamník SPL. Měli jsme několik stížností od okolních obyvatel během našich pozdně nočních mixů session pro závěrečné ceremoniály, ale vzhledem k pokročilé době bych si asi stěžoval také.

TESTOVÁNÍ, LADĚNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

LA Network Manager

Jakmile Delta Sound vyhrál s návrhem L-ACOUSTICS kontrakt, začali jsme mnohem podrobněji diskutovat jednotlivé prvky řízení systému. Společnost L-ACOUSTICS byla neskutečně vstřícná. Byli jsme prvním uživatelem jejich aktualizovaného softwaru LA NETWORK MANAGER a opravdu jsem nechtěl být právě já tím, kdo zapojí do sítě 223 zesilovačů. A oni mi na to řekli: „Ok, tak co tedy, kdybychom zapojili dohromady 223 zesilovačů a testovali je po dobu jednoho měsíce my?“ A udělali to. Použili úplně stejné adresy, jaké jsme plánovali použít, a zesilovače testovali po dobu jednoho měsíce. Bylo to úžas-né. Taková úroveň podpory byla neuvěřitelná.

Marc Benard, aplikační inženýr a elektronik z L-ACOUSTICS, vysvětluje: „Návrh moderního ozvučení v arénách a na stadionech běžně vyžaduje kolem 60 až 80 zesilovačů LA8. V případě londýnského Olympijského stadionu s požadavkem více než 200 zesilovačů se tato čísla dostala úplně někam jinam. Díky tisícům diváků na stadionu a miliardám lidí sledujícím hry po celém světě byl technický tým pod jistým tlakem.“

Část L-ACOUSTICS, zapojená do tohoto projektu, prováděla speciální opatření pro zajištění kvality a spolehlivosti výstavbou kompletního systému v provozovnách L-ACOUSTICS v Marcoussis ve Francii. Do místnosti nainstalovali 200 LA8, připojili je k redundantní AES/EBU a analogové audio distribuci a řídili přes optickou síť, odolnou vůči chybám. Použili přitom stejné datové přepínače a protokoly, jaké pak byly na Olympijských hrách.

„Všechno se řídilo z jediného (a poměrně jednoduchého) počítače s OS Windows XP a právě uvolněným softwarem pro dálkový management LA NETWORK MANAGER V2. Ten zobrazoval i veškeré provozní stavy, což nám umožnilo vyzkoušet stabilitu a odolnost této platformy a její chování při maximální zátěži. Ze získaných zkušenosti dnes profitují uživatelé po celém světě, ať už zapojují zesilovače pro místní koncerty, nebo na tour se světovými hvězdami.“ Software pracoval dobře a experimenty se systémem L-ACOUSTICS mě přesvědčily, že systém byl na tento projekt velmi dobře připraven.  

Použití softwaru

Před Londýnem 2012 jsem používal produkty L-ACOUSTICS v mnoha projektech, ale jen s malým počtem zesilovačů LA8 a ještě menším využitím softwaru LA NETWORK MANAGER. Zavedení presetů do zesilovačů bylo velmi rychlé a volba různého zobrazení poskytovala perfektní feedback během spouštění systému i za jeho provozu.

Funkce seskupování je úžasná; dovoluje velmi rychle a spolehlivě doladit EQ a zpoždění ve vybrané části systému. Seskupování také pomáhá s rychlým „zamutováním“ velké části systému v určitých situacích během zvukových zkoušek. Justin Arthur, patch systems engineer z Norwest Productions, strávil se softwarem nejvíce času a zjistil, že je velmi jednoduchý na obsluhu, rychlý a spolehlivý. Justin Arthur: „L-ACOUSTICS těšila spolupráce na přípravě Olympijských her Londýn 2012. Marc Benard a jeho tým u toho byli od samého počátku – už několik měsíců před akcí při zátěžových testech. Po celou dobu her pak byl celý tým na telefonu a e-mailu připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Dokonce pro nás napsali novou verzi softwaru, když jsme v té předchozí narazili na chybu.“

„LA NETWORK MANAGER byl velmi jednoduchý a snadný na ovládání. Veškeré informace potřebné k monitorování systému jsou na jedné stránce. Seskupování a monitoring prošly od verze 1 mnoha vylepšeními a jsou nyní i uživatelsky výrazně přátelštější.“ Také správa souborů byla velmi snadná - velikost jednoho souboru pro síť s více než 200 zesilovači byla pouhých několik stovek KB. 

Ladění systému

Fáze ladění musela vzít v úvahu vliv prostředí a akustické vlastnosti ozvučovacího systému. Ty již dříve pro Line Source Array specifikoval a klasifikoval L-ACOUSTICS, aby následně vytvořil ladící nástroj Array morphing tool.

Nastavení filtrů LA8

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem a úspěchům s flexibilním procesingem Lake jsem byl poněkud skeptický k omezeným možnostem filtrace nabízené zesilovači LA8. Ještě skeptičtější jsem byl ke konceptu jedné sady filtrů, která je stejná pro všechny produkty. Když jsem si ale nastudoval, co v L-ACOUSTICS vlastně vytvořili, dávalo to dokonalý smysl. Někdo se může domnívat, že omezená filtrace je dána možnostmi DSP nebo nedůvěrou k uživateli, že naladí systém správně. To ale není tento případ. Jednoduchá filtrace zde signalizuje úroveň sofistikovanosti a pochopení vlastních výrobků, s níž může soutěžit tak jeden nebo dva výrobci na světě. 

Nástroj Array morphing tool

Tonální vyvážení Line Source Array se mění podle geometrie clusteru (velikosti a zakřivení clusteru), a také v závislosti na poslechové vzdálenosti. Dobrá zpráva je, že tyto změny jsou zcela předvídatelné a nemění celkový průběh frekvenční odezvy. Presety L-ACOUSTICS byly vytvořeny tak, aby tyto změny měly minimální vliv na zvukový vjem a mohly být snadno upraveny uživatelem pomocí speciálního nástroje nazvaného Array Morphing, který je součástí softwaru LA NETWORK MANAGER. Nahrál jsem tedy pouze preset V-DOSC_LO bez FIR či IIR EQ a experimentoval jsem se zoom faktorem, kdy jsem při jeho různých hodnotách měřil změny na jednom clusteru. A dávalo to smysl. Z hlediska LF Contour jsem použil stejný způsob a opět to dávalo smysl. Nakonec jsme pro V-DOSC použili zoom faktor 0,63 pro ceremoniály a 1,0 pro atletiku.

Ekvalizace systému a jeho odezva V horní části nástroje Array Morphing Tool L-ACOUSTICS poskytuje sadu IIR a FIR filtrů pro kompenzaci vlivu prostředí. EQ systému používá pro vyrovnání odezvy v dolním a středním frekvenčním pásmu všechny IIR filtry, pro zvýraznění odezvy na vysokých frekvencích pak filtry FIR2 a FIR3. Já, Bobby Aitken, Sound Designer ceremoniálů jsem s Richardem Sharrattem, FOH zvukovým inženýrem pro zahájení Olympijských her, strávili finální ekvalizací systému značnou část svého času. Pro potvrzení zvukové konzistence každého clusteru jsme použili bezdrátový čtyřkanálový měřící systém, snímající zvuk na čtyřech místech ve vertikální rovině clusteru. Byl jsem ohromen, když jsem viděl a slyšel, jak precizně odpovídal momentální poslech softwarovému modelu. Přesně nasimulovat dolní tribunu je díky náběhovému úhlu mezi hrací plochou a rovinou sedadel velmi obtížné. Pro mne to je ale důvěrně známé území a KUDO se proto chovalo přesně tak, jak jsem předpokládal. Ladění clusterů bylo citlivé, ale předvídatelné. 

Balance mezi úrovněmi clusterů KUDO a V-DOSC byla ošemetná. Museli jsme nastavovat vyvážení několikrát, než jsme dosáhli nejlepšího výsledku. Bylo až překvapivé, jak výrazný vliv na poslech měla změna balance o pouhý 1 dB. Měli jsme štěstí, že generálka poskytla tolik času na optimalizaci systému. Čas stráve-ný navíc nastavováním balance poslechový zážitek opravdu vylepšil.

Musel bych zalovit hodně hluboko v paměti, abych si vzpomněl, kdy jsem naposled zažil selhání některého z komponentů systému L-ACOUSTICS. Uvážíme-li, jak obtížný byl přístup k zavěšeným clusterům, byla spolehlivost jednotlivých komponentů pro Londýn 2012 klíčovým požadavkem. Z celkového počtu více než 450 reproboxů, vystavených po dobu čtyř měsíců veškerým negativním vlivům, byly celkové ztráty pouhé dva 15“ woofery. To dokládá nejen vynikající kvalitu výrobků L-ACOUSTICS, ale také úsilí, jaké do přípravy systémů vložil Delta Sound. 

Co říci závěrem? Zvuk byl vynikající. Vyslechl jsem si komentáře od bezpočtu lidí a všichni kvalitu zvuku na stadionu ocenili. Byl to zážitek, být obklopen takovými talentovanými lidmi, jako je Bobby a celý tým z Delta, Norwest a Autograph.

LOH 2012 - ceremoniál
Závěrečný ceremoniál Paralympijských her Londýn 2012
LOH 2012 - ceremoniál
Zahajovací ceremoniál Paralympijských her Londýn 2012