TASCAM CD-GT1MKII

Kytarový “trenér”
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
4 867,00 Kč

Relativně malé, ale zcela jistě červené a na funkce řádně bohaté kytarové cvičítko – a nejen pro relativně malé a už zcela jistě ne jen pro „rudé" a (nebo) jen bohaté kytaristy – připravila firma Tascam v podobě mladšího vydání portable CD guitar trainera CD-GT1MKII. Čím vším nám tento malý drobek poslouží se společně pokusíme zvědět v řádcích následujících.

Seznámíme se 

Přední strana CD-GTK1MKII zleva nabízí sluchátkový výstup PHONES, linkový výstup LINE OUT, hned vedle vyčuhuje číselníkem hodnot popsaný potenciometr výstupní hlasitosti; ten sousedí s podobně značenou stupnicí regulačního potenciometru vstupní intenzity připojeného nástroje. Na řadu přicházejí vstupy v pořadí: LINE IN, GUITAR/MIC IN a FOOT. Do prvního připojíme externí zdroj signálu, do druhého hladce zasuneme jack kytary, případně našeho mikrofonu a do třetího – za předpokladu, že si jej buď přikoupíme, nebo jej již vlastníme - footswitch.

Po přesunu na pravý bok spatříme přepínač pro výběr mezi GUITAR a MIC, směrem dále najdeme tlačítko, které nám umožní aktivovat efektování vloženého CD (viz dále). Jako poslední, v horním rohu pravé strany, se dotkneme přepínače POWER ON – OFF. S ním pak přes roh sousedí vstupní zdířka pro připojení síťového adaptéru.

Na spodní straně objevíme vedle identifikačního štítku také krytku prostoru pro vložení čtyř AA baterií. Manuál uvádí výdrže Ni-MH článků na cca čtyři a půl hodiny, alkalické sestřičky by měly padnout už po hodině a půl. Proto pokud to s tímhle trenérem myslíte vážně, jistě zvažte použití adaptéru.

Na samý závěr seznamovací procedury s CD-GT1MKII nám zbyl ještě vršek přístroje. Tomu rozhodně dominuje kryt diskové mechaniky. Na zbylé ploše jsou rozmístěny ovládací prvky, včetně displeje. Ovládací segmenty si můžeme rozdělit na klasické, tedy na PLAY, PAUSE, STOP, TRACK SKIP tlačítka, známá nám např. z běžného CD přehrávače.

Další prvky jsou pak již výlučnou doménou kytarového trenéra. Většina z nich nám umožňuje konfigurovat až dvě „položky" či funkce – to nám případně sdělují dva odlišné popisy: bílý nebo červený v bílém plném rámečku. Volbu výběru pak provedeme buď dlouhým nebo krátkým stiskem konkrétního tlačítka. To se však týká (jak bylo řečeno) jen některých vybraných tlačítek. Třeba hned prvních dvou nad těmi „klasickými" TRACK SKIP (která se také používají pro funkci SEARCH KEYS, tedy fast forward a fast rewind). TUNER aktivuje ladičku GT1, ale dlouhým stiskem nabíhá SETUP - vstupujeme jím tedy i do menu pro nastavení přístroje; druhé, vedle něj sousedící tlačítko TMP/KEY, krátký stisk otevírá menu pro volbu změny tempa, dlouhým stiskem vstupujeme do menu nastavení funkce CD EFF tedy „efektování" signálu CD.

A nyní pokračujeme v představování dalších tlačítek kytarového trenéra. Nad uvedenými tlačítky TUNER/SETUP a TMP/KEY/CD EFF se nacházejí tlačítka nadepsaná LOOP a I/O - „lůpem" spouštíme vybranou smyčku vybraného úseku, I/O tlačítkem samotný konkrétní úsek definujeme. Hned vedle vidíme ze čtyřech tlačítek vytvořený jakýsi kurzorový kříž, popsaný logicky PREV, NEXT, UP, DOWN, pro pohyb v menu; jen pro doplňující zpřesnění uveďme, že šipkami PREV a NEXT listujeme mezi jednotlivými položkami právě nastavované funkce (nebo právě editovaného efektu), šipkami UP a DOWN editujeme parametry nastavované funkce.

Pod ním se nalézají 2 FX tlačítka pro výběr efektové banky a jejího konkrétního „slotu" (BANK a No.) – druhé tlačítko také dlouhým stiskem aktivuje mód EDIT, ve kterém lze upravovat vlastní efekty CD-GT1MKII. „Slot" je místo v paměti GT1, kam ukládáme vlastní efekty; máme zde možnost přednastavit si vlastní způsob efektování signálu jak z nástroje, tak z mikrofonu. Lze samozřejmě využít bez úpravy i firemní presety. Vybírat můžeme ze dvou bank (A, B), každá banka obsahuje pět slotů. Jednotlivým efektům a práci s nimi se budeme věnovat níže.

Zcela pod displejem je ještě tlačítko, kterým buď měníme režim výpisu obsahu (přehrávaného) disku, případně jím ukončujeme SETUP nebo EDIT mód; je nadepsané jako TIME/ESC. Pro doplnění všech funkcí zbývá ještě napsat, že dlouhým stisknutím tlačítka STOP lze spouštět metronom. Zapomenout bychom také neměli ani na tlačítko CUE, jímž volíme zda bude přehrávaný úsek zastaven v bodě, odkud bylo zahájeno přehrávání, nebo zda bude přehrávání automaticky z tohoto bodu startovat. Volbu jedné či druhé možnosti nastavíme po vstupu do setupu přes tlačítko SETUP za pomocí „šipek" UP nebo DOWN.

Před samotným rozborem funkcí zmiňme ještě nezanedbatelnou sympatickou podporu CD/CD-R/CD-RW disků. Vypalme tedy médium a vložme jej na osu čtecí mechaniky. Pokud je přístroj ON, je nám na displej vypsáno OPEN; po zaklapnutí krytu mechaniky se objeví hlášení TOC READ, tedy probíhá načítání obsahu vloženého disku. Pokud v mechanice žádný disk není, uvede displej informaci NO DISC. Jakmile je obsah disku načten, je vypsán ve formátu „číslo tracku – mezera – minuta: sekundy", tedy např. 3 2:54. Zobrazovaný formát lze změnit tlačítkem TIME/ESC na zobrazení zbylého času disku nebo právě hraného tracku. Nad touto informací jsou na displeji dále podle aktuálního nastavení CD-GT1MKII vypisovány jednotlivé informace o spuštěných funkcích nebo zvolených položkách. Vedle toho nás třístupňový indikátor baterií, umístěný v levém horním rohu displeje, informuje o jejich stavu. Směrem do levého rohu displeje se vyjímá řádek, začínající písmeny dvou efektových bank, A a B, informační oddělující popisek EFF a pak čísla od jedné do pěti, která reprezentují jednotlivé presety (nebo paměťové sloty, jak se vám libí). Zapojíme kytaru, nastavíme si její hlasitost potenciometrem INPUT, případně hlasitost výstupní (v potřebné míře vzhledem k hlasitosti CD). Poměr hlasitosti nástroj/mic – CD lze měnit nejen vstupními potenciometry, ale i poměrem signálu mezi oběma cestami přes funkci mix balance, která je dostupná v menu setupu. Pokud je součástí našeho vlastnictví příslušný footswitch, připojíme jej také. Jím můžeme pohodlně měnit efektovou banku (A – B), efektový preset (1 – 5), ovládat CUE funkci nebo manipulovat s CD v režimu rewind či fast forward. Máme tedy připojenou kytaru, zvolený poměr hlasitosti s hlasitostí přehrávaného CD, zbývá zvolit úsek a označit skladby, který nás zajímá. „Nalistujeme" tedy žádaný track a prvním stiskem tlačítka I/O označíme začátek úseku, druhým stiskem pak konec úseku. Na displeji během této operace bliká symbol I/O. Jakmile je úsek vyznačen, nad již neblikajícím I/O je nám vypsáno LOOP a zvolený úsek se začne přehrávat, dokud jej tlačítkem LOOP nevypneme, případně zase nezapneme. Neladí-li nám pocitově zvuk kytary s originální přehrávanou kytarovou předlouhou ve zvoleném úseku, vybereme tlačítkem BANK jednu z efektových bank a listujeme tlačítkem No. mezi sloty, dokud nenajdeme ten „náš". Případně dlouhým stiskem No. tlačítka vstoupíme do menu editace právě aktuálního slotu a listováním v tomto menu pomocí tlačítkového kurzorového kříže upravíme podle potřeby efekt, který je na daném slotu uložen, tak aby výsledný zvuk odpovídal našim potřebám. Efekty jsou vytvořeny (nebo je tvoříme) v dostupných 57 presetech, rozdělit je lze dále na 45 kytarových a 12 hlasových (vokálních) presetů. Kytarové efekty můžeme dále rozdělit na další tři sady, podle charakteru zkreslení (případně jeho absence) na sadu: distortion (efekty od 1-15, označené v menu editace efektů jako d01-15), overdrive (o01-15) a clean sound (c01-15); vokálním pak pochopitelně zbývá posledních 12 pozic, označených jako v01-12. Každý z kytarových efektů dále obsahuje čtyři nastavitelné parametry, vždy ale v jedné konkrétní konfiguraci. Tedy např. efektu d01 odpovídá sestava DIST-TONE-FLA-REV, což znamená distortion (u něhož nastavuje jeho množství), tone (v podstatě jakési EQ presety), flanger, u něhož nastavujeme jeho intenzitu a poměr v celkovém signálu (mix) a nakonec reverb, pro který platí totéž, jako pro flanger. Mezi další efekty, které lze použít (ale vždy jen již právě jen v té jedné určité dané konfiguraci) patří dále delay, phaser, exciter, pitch shifter, chorus, tremolo, vibrato a auto-wah. Jakmile provedeme změnu parametrů editovaného slotu a vystoupíme z procesu editace tlačítkem TIME/ESC, jsou změny uloženy. Pokud nám něco neladí ani po celkové úpravě efektu na vybraném slotu zvolené banky, můžeme tlačítkem TUNER/SETUP aktivovat ladičku a zkontrolovat ladění nástroje. Indikace procesu ladění je indikována na displeji, který je v módu ladičky uzpůsoben potřebám ladícího procesu. Ladička umí dva módy, chromatický – kdy je tón indikován automaticky, nebo kytarový – kdy musíme ručně zvolit strunu, kterou hodláme ladit. Výběr příslušného módu provádíme v menu ladičky přes kurzorový kříž. Když už hovoříme o ladění, je možno zmínit, že CD-GT1MKII v sobě obsahuje také oscilátor. Ten dobře poslouží v případě, kdy potřebujeme ladit akustický nástroj, jenž nelze připojit k CD-GT1.

Jestliže je pro naše cvičební účely přehrávaný úsek příliš rychlý, lze měnit jeho tempo pomocí TMP/KEY tlačítka a to bez změny ladění v poměru ke změně tempa. Stiskneme tedy tlačítko TMP/KEY a poté tlačítky šipek UP nebo DOWN skladbu zrychlíme či zpomalíme v žádoucím rozsahu, od -50% do +16%. V případě, že na displeji svítí VSA nápisek, znamená to, že je tato funkce (totiž „Variable Speed Audition") aktivní a že změnou tempa nedojde ke změně tóniny vybraného úseku přehrávané skladby. Vedle tempa skladby však můžeme chtít změnit právě tóninu. Opět tedy stiskneme tlačítko TMP/KEY, šipkami PREV a NEXT vybereme funkci KEY a volbou jedné z hodnoty pomocí šipek UP, DOWN přeladíme tóninu skladby nebo přehrávaného úseku, a to v rozsahu až 6 půltónů. Je-li potřeba mnohem jemnějšího přeladění, přesune se po stisku TMP/KEY až na funkci fine tunning a zkusíme změnit tóninu po centech, kdy měníme hodnoty od -50 do +50, po jedné, přičemž 100 centů = 1 půltón. Co je podstatné, Obě tyto funkce mohou být použity najednou.

CD EFF 

Tato, proti původní verzi CD GT1 nová funkce efektování nabízí sadu tří odlišných „režimů" (presetů): guitar cancel, mono monitor a split monitor. Všechny tři zmíněné „sety" mohou být použity simultánně. První v nabídce menu CD EFF, kytarový „škrtič", (guitar cancel) redukuje hlasitost zvoleného prostorového „regionu" v původním stereo „prostoru" skladby. Tím nám např. umožňuje „potlačit" signál sólové kytary, která je umístěna „někde tam v pravo nahoře". Vybírat můžeme z regionů L10-L1, C, R1-R10 a najít ten správný je otázkou několika stisknutí UP nebo DOWN šipek. V rámci Guitar canceleru můžeme definovat frekvenční rozsah, který takto bude potlačen; v tomto případě máme na výběr jen dvě možnosti: mid a all (tedy středové pásmo, nebo vše). Druhá funkce, Mono monitor, umožňuje přepnout výstupní signál do mono režimu v rámci těchto možností: L+R: výsledný mono signál je posílán do levého i pravého kanálu; L: na výstup nám jde jen levý kanál; R: na výstup posíláme jen pravý kanál; OFF: na výstup nám jde normální (tedy původní) stereo signál. Tato „vymoženost" se nám může hodit ve spojení s třetí funkcí, Split monitorem. S její pomocí si rozdělíme výstup z CD a výstup z kytary nebo mikrofonu do levého, resp. pravého výstupu. Vybírat můžeme ze tří módů: C-G (CD signál v levém kanálu, kytara v pravém kanálu), G-C přesně naopak a OFF (funkce split monitor je neaktivní, takže na výstup nám jde mixovaný stereo signál z CD spolu s kytarou). Abychom si nyní konkrétně předvedli, co nám výše uvedené vlastně umožňuje: guitar cancelerem najdeme kytaru, jejíž signál chceme potlačit, poté si můžeme (ale nemusíme) pustit pomocí mono monitoru jen ten kanál, ve kterém dominují doprovodné nástroje a nakonec si rozdělíme výsledný signál tak, že již upravený CD signál pošleme jen do pravého sluchátka (pokud cvičíme se sluchátky, samozřejmě), kdežto naši kytaru do sluchátka levého. Praktické, šikovné, snadné.

Pokud si nepotřebuje právě secvičovat něco z CD, ale chceme se „jen tak" procvičit, můžeme využít metronom. Aktivujeme jej dlouhým stiskem tlačítka STOP (označeného také jako MTRO) a v duchu ovládání celého CD-GT1MKII šipkami UP, DOWN „nalistujeme" tempo. Měnit můžeme také „styl" metronomu, opět tak, že se šipkami PREV, NEXT přesuneme na položku BEAT a šipkami UP, DOWN zvolíme ten, který bude pro naše účely nejvhodnější.

Závěrem

Oproti předchozí verzi byly opraveny kritické chyby v načítání vypalovaných a přepisovatelných disků, přesto v manuálu najdeme poznámku, že CD-GT1MKII zatím neumí přehrát neuzavřené CD-R/RW disky. Bezchybně a v zásadě zvukově přirozeně pracuje změna tempa i ladění, vylepšení doznaly efekty a jejich zvuk, které korespondují s účelem tohoto zařízení. Doplněna byla možnost zatlumení kytarového partu a to i frekvenčně závisle, což podstatně zvyšuje věrohodnost a pohodlí při cvičení. Účelnou je ladička a její tónový generátor. Osobně stále postrádám práci s MP3 formátem.

Jak vidíme, jedná se v případě CD-GT1MKII o (co do velikosti) spíše „drobka", funkcemi a možnosti, které poskytuje, jej však za „drobka" lze považovat jen stěží. Ostatně možná právě proto, že se s ohledem na svou velikost tak dobře nosí, stojí za vyzkoušení. Ovšem zdůrazňuji, že nejen pro svou velikost. Na velikosti, jak všichni dobře víme, přece vůbec nezáleží.