Boss BR-8

Boss BR-8
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
34 220,00 Kč

Značku BOSS velmi dobře znají především kytaristé, pro které firma vyprodukovala a neustále produkuje nepřeberné množství různých efektových zařízení. Dnes se ovšem nebudeme zabývat žádnými "krabičkami", nýbrž si zblízka prohlédneme digitální „nahrávadlo“, které není určeno jen pro kytaristy.

Charakteristika

BR-8 je kompletně digitální vícestopý rekordér, který je, jak firma uvádí, konstruován tak, aby mohl být používán kýmkoliv, a to podobným způsobem jako vícestopé analogové kazetové magnetofony. Pokud si přístroj prohlédneme, zjistíme, že kromě ovladačů PLAY, RECORD, STOP a převíjení REW, FF podobnost s vícestopými kazetovými magnetofony v podstatě končí. Nicméně nabídnuté srovnání nebude určitě na škodu. BR-8 je osmistopý rekordér, který na rozdíl od osmistopých kazetových záznamníků nabízí možnost záznamu do tzv. virtuálních stop (ke každé reálné stopě 8, celkem tedy lze nahrát 64 stop), ze kterých lze vybrat a sestavit 8 reálných stop, které lze souběžně přehrávat. Zde, bohužel, na rozdíl od vícestopých kazetových magnetofonů můžeme nahrát vždy pouze dvě stopy najednou. Na druhou stranu nám zařízení nabízí vše potřebné k výrobě nahrávky, a tak se klidně obejdeme bez externích zařízení, pokud je zrovna nemáme k dispozici. Přístroj je kromě funkcí nezbytných k pořízení záznamu a jeho následného zpracování vybaven dvěma efektovými procesory. V jedné skupině jsou soustředěny efekty typu INSERT, které využijeme při samotném nahrávání jednotlivých stop, a ve druhé skupině jsou „smyčkové“ LOOP efekty, které využijeme podobně, jako když ke standartnímu mixážnímu pultu připojíme externí efekty do smyčky Aux Send, Aux Return. Rekordér dále disponuje funkci RHYTHM GUIDE, která nabízí metronom a slušnou řadu rytmických základů pro různé styly s nastavitelným tempem. Další užitečnou pomůckou je funkce PHRASE TRAINER, která umožňuje nahrát si z CD a reprodukovat naše oblíbená sóla nebo doprovody beze změny ladění (TIME STRETCH FUNCTION), popřípadě odstranit z nahrávky to, co se nachází ve středu stereobáze (CENTER CANCEL FUNCTION). Pokud během nahrávání nebo tréninku potřebujeme doladit svůj nástroj, přístroj nabízí vestavěnou ladičku v rozsahu Cl-B6. Pro záznam nahraných dat je použit ZIP disk. Pro BR-8 je možné použít pouze disk s kapacitou lOOMB (ZIP se již vyrábí s kapacirou 250 Mb). Záznam je možný ve třech režimech: Standard (MT2) s kapacitou okolo 5O minut na jednu mono stopu a dále též v režimech LIVE (LVl ) s kapacitou asi 6O minut na jednu mono stopu a LONG (LV2) se 75 minutami na jednu mono stopu.

Ovládací prvky, vstupy a výstupy

K připojení zdrojů vstupního signálu nalezneme na přistroji pouze tři přípojná místa. Prvním je kombinovaný vstup GUITAR/BASS/MIC2 pro kytary nebo mikrofon, druhý je vstup MIC pro mikrofon a třetí je linkový stereovstup pro klávesy nebo CD přehrávač označený LINE. První dva vstupy jsou vybaveny potenciometrem nastavení citlivosti s LED indikující přebuzení vstupu. Z každého z těchto dvou vstupů lze nahrávat samostatně nebo souběžně stiskneme-li tlačítka pro oba vstupy najednou (funkce SIMUL). Připojíme-li na vstup G UITAR/BASS/MIC2 naráz kytaru i mikrofon, po navolení tohoto vstupu se nahrává signál z kytary.

Při navolení kteréhokoliv tlačítka INPUT SELECT se automaticky zapíná sekce INSERT EFFECT, která je umístěna hned za vstupními místy přístroje. Tato sekce je rozdělena do čtyř bank (GUITAR BANK, MIC BANK, LINE BANK a SIMUL BANK). V rámci každé banky se nám nabízí 5O přednastavených konfigurací různých efektů (PRESET PATCH), 5O uživatelských konfigurací (USER PATCH), které mohou být měněny a uloženy do interní paměti, a 5O konfigurací pro skladby (SONG PATCH), které mohou být uživatelem rovněž měněny, data se však neukládají do interní paměti, ale jako součást dat skladby na disk. Celkově tento efektový procesor nabízí všechny možné zvukové efekty, včetně simulací akustických kytar, kytarových a basových aparátů s možností volby pomyslné vzdálenosti mikrofonu od reproboxu, popřípadě simulace snímání kondenzátorovým nebo dynamickým mikrofonem. Veškeré nabízené INSERT efekty je možné použít jak při záznamu, tak při reprodukci nahrané stopy.

Pod sekcí EFFECT se nalézá komplex tlačítek pro ovládání záznamu a reprodukce. První shora je přepínač REC MODE. Zde volíme režím INPUT pro nahrávání vstupního signálu nebo režim BOUNCE pro přepis záznamu z více stop do dvou nebo jedné. Dále jsou na řadě tlačítka funkce MARKER pro označení (a následného vyhledání či zrušení) konkrétního místa v nahraném materiálu. Po nich následují tlačítka funkce letmého střihu AUTO PUNCH IN/OUT. Počátek a konec letmého střihu lze nastavit, a pokud zároveň hrajeme na nástroj, můžeme tuto funkci ovládat nožním pedálem. Po této funkci následují dříve zmíněné ovladače nahrávání a přehrávání včetně převíjení na obě strany, opakování určitého úseku skladby (REPEAT A-B), návrat k nule ZERO a přepínač V-TRACK k navolení virtuální stopy.

Centrální část panelu přístroje tvoří především LCD displej, který zobrazuje údaje o čase, úrovni na jednotlivých stopách a master úroveň L,R, dále pak zobrazuje všechny funkce a jejich parametry. Dá se říci, že přes displej s přístrojem vlastně komunikujeme. Tady bych poznamenal snad jen to, že ačkoliv si nestěžuju na kvalitu svého zraku, mohl by být displej vzhledem k množství údajů, které zobrazuje, trochu větší.

Pod displejem nalezneme tlačítka panorámy a ekvalizéru. Parametry pak můžeme nastavit pro každou stopu zvlášť přes zmíněný displej. Vedle jsou umístěna tlačítka LOOP efektů CHORUS, DELAY a REVERB pro finální prostorovou úpravu nahrávky. Poslední v této řadě jsou tlačítka funkce PHRASE TRAINER, kde buď zvolíme zpomalené přehrávání určité sekvence, nebo zrušení nástroje (hlasu) ve středu stereobáze.

Poslední v této centrální části přístroje jsou kanálové fadery pro stopy l-8. Pod každým faderem je pak prosvětlené tlačítko, kterým volíme stopu buď pro záznam, nebo reprodukci.

Zcela vpravo nahoře výrobce umístil otočný knoflík TIME/VALUE sloužící buď k převíjení záznamu dopředu a dozadu, nebo ke změně parametrů různých funkcí. Vedle se nacházejí tlačítka UTILITY pro přístup k jednotlivým funkcím, pojistka UNDO/REDO, tlačítka EXIT/NO a ENTER/YES a hned pod nimi čtyři tlačítka kurzoru (CURSOR).

Nakonec nám nezbývá nic jiného než master sekce, která je zde reprezentována pouze stereofaderem MASTER L, R. Vedle něj pak ještě nalezneme tlačítko TRACK MUTE, které funguje tak, že když ho stiskneme souběžně s tlačítkem konkrétní stopy, tuto pak umlčíme. Vedle masterfaderu je k dispozici výše popsaná sekce RHYTHM GUIDE s metronomem a rytmickými doprovody včetně ovladače úrovně rytmického doprovodu (LEVEL) a prvků k nastavení tempa (PATTERN TEMPO nebo TAP). Takto je tedy přístroj uspořádán při pohledu shora. Zadní strana nám pak nabízí potřebná propojovací místa. Jednak jsou to tři konektory l/4“ jack pro připojení kytary (basy), mikrofonu MIC2 a mikrofonu MICl. Následuje linkový stereovstup L,R na konektorech RCA (cinch) a hned vedle analogový stereovýstup, opět na konektorech RCA. Jako další je pak poněkud netypicky umístěný konektor pro sluchátka i s ovládáním hlasitosti. Další dvě přípojní místa patří pedálům. Zdířka označená EXP PEDAL slouží k řízení interních efektů (např. Wah-Wah) a zdířka FOOT SW ke spouštění přehrávání skladby anebo ovládání letmého střihu (PUNCH IN/OUT). Tím jsme se dostali k digitálnímu optickému výstupu, který nám umožňuje připojení stejně osazeného stereorekordéru. Tímto propojením můžeme až do vytvoření finálního stereomasteru (DAT nebo MD).

Zůstat v digitálním prostředí. Zde je třeba se zmínit, že BR-8 umožňuje generovat kód SCMS. To znamená, že při digitálním nahrávání na master rekordér se můžeme rozhodnout, jestli z vyhotoveného masteru bude možné vytvořit jeho digitální kopii, nebo ne. Posledním přípojním místem je konektor MIDI OUT pro připojení externího midi zařízení a pro úplnost je třeba ještě zmínit vypínač napájení a konektor pro připojení napáječe.

Přední strana přístroje je pak osazena pouze mechanikou ZIP pro záznamové médium.

Funkce

Rekordér BR-8 je skutečně vybaven vším potřebným k nahrávání, a to tak, že (jak už jsem se zmínil) můžeme nahrávku solidně zpracovat i bez nutnosti externích zařízení. Způsob nahrávání je standardní: připojíme zdroj sigtnálu, nastavíme jeho úroveň, zvolíme příslušnou stopu a nahráváme. Už při záznamu si můžeme jak pro nástroje, tak i hlasy vybrat některý z mnoha INSERT efektů, nastavit jeho parametry anebo tuto možnost využijeme až při míchání nahraných stop. Pokud jsme zaplnili příslušný počet stop a potřebujeme další, můžeme provést tzv. BOUNCING, tedy smíchat a přepsat záznam z několika stop do jedné. Samozřejmě můžeme v záznamu podle potřeby stříhat a opravit tak různé chyby. Ke zpracování nahraného materiálu pak využijeme funkce kopírování stopy buď do stejné stopy, nebo na jinou stopu (TRACK COPY), přenos dat do stejné stopy nebo na jinou stopu, přičemž se původní data mažou (TRACK MOVE), výměnu jednotlivých stop (TRACK EXCHANGE), vložení prázdného místa do stopy (TRACK INSERT), vystřižení určitého místa ve stopě (TRACK CUT), nebo vymazání určitého místa ve stopě (TRACK ERASE). Pokud něco při těchto operacích nevyjde podle našich představ, zbývá obligátní pojistka UNDO/REDO.

Nahrané skladby lze jako celek zkopírovat (SONG COPY, vymazat (SONG ERASE) nebo naopak ochránit před náhodným vymazáním (SONG PROTECT). Data, která na disku zůstala po editačních operacích, lze zrušit funkcí SONG OPTIMIZE. Každou vytvořenou skladbu lze pojmenovat (SONG NAME).

Kromě tohoto výčtu funkcí obvyklých u digitálních nahrávadel nám BR-8 umožňuje zkopírovat data z jednoho disku na druhý. Přístroj také umí konvertovat data pořízená na rekordérech ROLAND VS -88IO a VS-84O nebo naopak. Přes konektor MIDI OUT přístroj umí řídit externí MIDI zařízení (sequencery apod.), BR.-8 je vždy ve fubnkci master. Nahraná a zpracovaná data smícháme do sterea a přes analogový nebo digitální optický výstup nahrajeme výsledek do master rekordéru. Tady využijeme opět INSERT efekty a také LOOP efekty (delay, chorus, reverb).

Shrnutí

Záznamová část rekordéru BR-8 je koncipována tak, že lze nahrávat maximálně po dvou stopách naráz čili postupně. To chápu tak, že se jedná o přístroj určený zejména hudebníkům, kteří muziku komponují a aranžují, dále také těm, kteří potřebují solidní záznamník pro své nápady, popřípadě doprovod pro svá praktická cvičení doma v obýváku. Ostatním zájemcům o nahrávání (zvláště těm začínajícím) tento přístroj umožní získat funkcemi solidně vybavené domácí studio, které je uvede do světa digitálního zpracování zvuku, protože mixážní část přístroje je řešena obdobně jako u „velkých“ digitálních mixážních pultů. K tomu je digitální rekordér BOSS BR-8 připraven velmi dobře.